Monthly Overview – February 2015

BelConLawBlog publishes a selected reading list of new scholarship regarding Belgian constitutional law in journals and books (I), decisions of the Belgian Constitutional Court in which a violation of the Constitution has been found (II), upcoming national conferences (III), news articles (IV), and call for papers (V). In order to submit relevant developments for our monthly overview, please contact us. This list was composed with cooperation of Pieter Lavens (student-assistant, UGent).

Read more

Monthly Overview – January 2015

BelConLawBlog publishes a selected reading list of new scholarship regarding Belgian constitutional law in journals and books (I), decisions of the Belgian Constitutional Court in which a violation of the Constitution has been found (II), upcoming national conferences (III), news articles (IV), and call for papers (V). In order to submit relevant developments for our monthly overview, please contact us. This list was composed with cooperation of Martijn Vermeersch (student-assistant, UGent).

Read more

De toekomst van het Belgisch federalisme

See English version below.

Dubbel-interview met Prof. J. Vande Lanotte (UGent) & Prof. S. Sottiaux (KU Leuven Kulak)

Moderator Jurgen Goossens (doctoraal onderzoeker, UGent)

m.m.v. Anna Vanhellemont (masterstudent Grondige Studie Grondwettelijk Recht, UGent)

Het heeft 541 dagen geduurd om een akkoord te bereiken over de zesde staatshervorming, die momenteel volop wordt geïmplementeerd. Als afsluiter van BelConLawBlog’s overzicht van de zesde staatshervorming rijst de vraag hoe het Belgisch (con)federalisme verder dient te evolueren. In een uniek dubbelinterview trachten Johan Vande Lanotte en Stefan Sottiaux hier een antwoord op te formuleren. Johan Vande Lanotte is Minister van Staat, lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, en professor Staatsrecht aan de Universiteit Gent. Hij was heel nauw betrokken bij de onderhandelingen over de meest recente staatshervormingen. In het vlugschrift ‘De Belgische Unie bestaat uit vier deelstaten’ heeft hij de krijtlijnen van een toekomstmodel voor België uitgetekend. Stefan Sottiaux is professor Grondwettelijk Recht en Administratief Recht aan KU Leuven Kulak. In zijn boek ‘De Verenigde Staten van België’ reflecteert hij over de toekomst van België en het grondwettelijk recht in de gelaagde rechtsorde. Hierna volgt een beknopte weergave van het video-interview.

Read more

The future of Belgian federalism

Double interview with Prof. J. Vande Lanotte (UGent) & Prof. S. Sottiaux (KU Leuven Kulak)

Moderator Jurgen Goossens (doctoral researcher, UGent)

With cooperation of Anna Vanhellemont (master student Advanced Study of Constitutional Law, UGent)

It has taken 541 days to reach an agreement on the sixth Belgian state reform, which is currently being implemented. In order to round off BelConLawBlog's overview of the sixth state reform, we will inquire how Belgian (con)federalism could evolve in the future. In a unique double interview, Johan Vande Lanotte and Stefan Sottiaux develop their view on this subject. Johan Vande Lanotte is Minister of State, member of the Chamber of Representatives, and professor of Constitutional Law at Ghent University. He was involved in the negotiations of the most recent state reforms. In his paper 'De Belgische Unie bestaat uit vier deelstaten' [The Belgian Union consists of four states] he has outlined a model for Belgium’s institutional future. Stefan Sottiaux is professor of Constitutional Law and Administrative Law at the KU Leuven Kulak. In his book 'De Verenigde Staten van België' [The United States of Belgium], he reflects on the future of Belgium and constitutional law in the multi-level legal order. Hereafter, a concise summary of the video-interview will be provided, through a non-literal translation.

Read more

Monthly Overview – December 2014

BelConLawBlog publishes a selected reading list of new scholarship regarding Belgian constitutional law in journals and books (I), decisions of the Belgian Constitutional Court in which a violation of the Constitution has been found (II), upcoming national conferences (III), news articles (IV), and call for papers (V). In order to submit relevant developments for our monthly overview, please contact us.

Read more

The future of Brussels after the sixth state reform

See Dutch version below

Jana Huyghe and Pieter Steenhaut (master students Advanced Study of Constitutional Law, UGent), Jurgen Goossens (doctoral researcher, UGent) & Pieter Cannoot (academic assistant, UGent)

Overview sixth state reform: part 6 of 6

After the sixth state reform, Brussels has become more than a full-fledged region. One could now call Brussels a 'super-Region' or 'Region-Community’.”

“Citizens are increasingly convinced of the idea that the inhabitants of Brussels form a group which should govern Brussels without interference from the Flemish and French Community.”

brusselsThe Brussels-Capital Region has acquired many powers in the sixth state reform. Although Flemish politicians often suggest to combine transfer of powers and additional financial means for this region with an internal institutional reform of Brussels, a simplification has again not been achieved. Brussels remains a tangle of many institutions, so that a thorough structural reform is still necessary. Theoretically, several evolutions are conceivable in the future, but how does Brussels evolve in reality?

Read more

De toekomst van Brussel na de zesde staatshervorming

Jana Huyghe en Pieter Steenhaut (masterstudenten Grondige Studie Grondwettelijk Recht, UGent), Jurgen Goossens (doctoraal onderzoeker, UGent) en Pieter Cannoot (assistent, UGent)

Overzicht zesde staatshervorming: deel 6 van 6

“Na de zesde staatshervorming is Brussel méér dan een volwaardig gewest geworden. Men kan Brussel nu zelfs een ‘supergewest’ of ‘gewestgemeenschap’ noemen.”

 “In toenemende mate staan burgers achter de idee dat Brusselaars samen één groep vormen die Brussel behoren te besturen zonder inmenging van de Vlaamse en Franse Gemeenschap.”

brusselsHet Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in de zesde staatshervorming heel wat nieuwe bevoegdheden verworven. Hoewel vanuit Vlaamse hoek vaak wordt geopperd om bevoegdheidsoverdrachten en bijkomende financiering voor dit gewest te koppelen aan een grondige interne Brusselse staatshervorming, werd een vereenvoudiging opnieuw niet gerealiseerd. Brussel blijft een onoverzichtelijk kluwen van vele instellingen, waardoor een diepgaande structurele hervorming zich nog steeds opdringt. Op theoretisch vlak zijn verschillende toekomstbeelden denkbaar, maar hoe evolueert Brussel in werkelijkheid?

Read more

Implementatie van de zesde staatshervorming Exclusief interview met Vlaams topambtenaar Martin Ruebens

martin ruebensMartin Ruebens is bijna 5 jaar secretaris-generaal van het Departement Algemeen Regeringsbeleid (DAR), één van de dertien beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie. Hij is sinds 1990 ambtenaar in dit departement. De heer Ruebens staat aan het hoofd van de Vlaamse "kanselarij" en is in die hoedanigheid het contactpunt met de andere deelstaatregeringen en de federale kanselarij. Recentelijk werd hij door de Vlaamse regering tevens aangesteld als voorzitter van het nieuwe voorzitterscollege. Hij werd bovendien door de vorige Vlaamse regering aangesteld om de volledige problematiek van de zesde staatshervorming onder de loep te nemen met het oog op de implementatie van de overheveling van federale bevoegdheden naar Vlaanderen. Het is in deze hoedanigheid dat hij deelnam aan de interfederale Task Force Zesde Staatshervorming en het implementatieproject heeft gecoördineerd op Vlaams niveau. BelConLawBlog vond het dan ook hoog tijd voor een diepgaand gesprek met dé Vlaamse topambtenaar en stuurde bijgevolg studenten van de Grondige Studie Grondwettelijk Recht (UGent), namelijk Brigitte De Gryse en Bram Jaques, naar Brussel voor een exclusief interview.

Enkele citaten:

“Bij de federale administraties leeft soms een "we hebben het zo goed gedaan en nu wordt ons dat afgenomen"-mentaliteit.”

“De budgetten die overkomen zijn niet honderd procent deze die op federaal niveau werden ingezet. Het is geweten dat de politieke afspraak bij de zesde staatshervorming ook een operatie is om de overheidsschuld van de Belgische Staat af te bouwen.”

“Door de krappe budgettaire situatie is ingrijpen in de fiscaliteit net een opportuniteit. De woonbonus, zoals we die nu kennen, wordt onbetaalbaar. Hetzelfde geldt voor de dienstencheques.”

 “Los van specifieke bevoegdheidsdomeinen, kunnen we nog verder gaan in de fiscale autonomie. Fiscaliteit ligt gevoelig bij de bevolking, maar is wel hét middel bij uitstek om een goede budgettaire situatie en dus een goed beleid te creëren.”

Read more

Transfer of powers in the sixth state reform: Copernican revolution?

See Dutch version below

Rutger Goeminne & Eva Van Der Meulen (master students Advanced Study Constitutional Law, UGent), Jurgen Goossens (doctoral researcher, UGent) & Pieter Cannoot (academic assistant, UGent)

Overview sixth state reform: part 5 of 6

“The sixth state reform adds additional complexity to the Belgian institutional structure and distribution of powers. It is, therefore, time to question the distinction between communities and regions. A new state structure based on one type of federated states, similar to other federal countries like Germany, Switzerland and the U.S., would substantially contribute to more transparency.”

bevoegdheidsverdelingAlea iacta est. On 6 December2011, 541 days after the elections and with the world record of government formation, the government of Prime Minister Di Rupo took the oath. Negotiations of almost a year and a half had led to the so-called “Butterfly Agreement” on the sixth state reform. This agreement mainly laid the foundations for a transfer of powers worth 20 billion euros from the federal level to the federated states (regions and communities). Now that the agreement has been converted into legislation and is being implemented on the level of the states, it is the right moment to take a closer look at the transfer of powers.

Read more

Bevoegdheidsoverdrachten in de zesde staatshervorming: Copernicaanse omwenteling?

Rutger Goeminne en Eva Van der Meulen (masterstudenten Grondige Studie Grondwettelijk Recht, UGent), Jurgen Goossens (doctoraal onderzoeker, UGent) & Pieter Cannoot (assistent, UGent)

Overzicht zesde staatshervorming: deel 5 van 6

“De zesde staatshervorming maakt de Belgische institutionele structuur en bevoegdheidsverdeling wederom complexer. Het wordt dan ook tijd om het onderscheid tussen gemeenschappen en gewesten in vraag te stellen. Een nieuwe staatsstructuur gebaseerd op één soort deelstaten, vergelijkbaar met andere federale landen zoals Duitsland, Zwitserland en de V.S., zou een enorme stap vooruit zijn naar meer transparantie.”

bevoegdheidsverdeling NederlandsOp 6 december 2011 was de kogel finaal door de kerk: 541 dagen na de verkiezingen en met een wereldrecord regeringsvorming op zak, legde de regering-Di Rupo de eed af. Het resultaat van bijna anderhalf jaar onderhandelen was het zogenaamde Vlinderakkoord over de zesde staatshervorming. Het akkoord legde vooral de basis voor zo’n 20 miljard euro bevoegdheidsoverdrachten van de federale overheid naar de deelstaten (gemeenschappen en gewesten). Nu het akkoord is omgezet in wetgeving en de implementatie volop aan de gang is, wordt het tijd om de bevoegdheidsoverdrachten van naderbij te bekijken.

Read more