Catalonia, the European State System and International Limits on Self-Determination

Dr. Frederik Dhondt , Postdoctoral Research Fellow of the Research Foundation Flanders (FWO), Legal History Institute (UGent)

See Dutch version below

The Catalan and Scottish referenda have been addressed previously on this blog, at the occasion of Prof. Tierney (Edinburgh)’s lecture in Ghent. As a legal historian, my remarks are situated in the margin of a debate between specialists of present-day public law. Nevertheless, historical comparison can serve to illustrate continuities and recurrences, as well as obvious differences. Not only constitutional documents (as emphasized by Professor Tierney), but also international de facto and de jure constraints limit the right of self-determination. If the efficiency of the former category is questionable, the influence of the European State System is undeniable.

Read more

Catalonië, het Europese statensysteem en de internationale beperkingen op het recht op zelfbeschikking

Dr. Frederik Dhondt , Postdoctoraal Onderzoeker van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), Insituut voor Rechtsgeschiedenis (UGent) 

De Catalaanse en Schotse referenda werden eerder op deze blog behandeld, ter gelegenheid van de Gentse lezing van Prof. Tierney (Edinburgh). Mijn bedenkingen zijn die van een rechtshistoricus en staan als dusdanig eerder in de marge van een debat tussen publicisten. Desondanks denk ik dat historische reflectie evengoed als evidente verschillen ook recurrentie en continuïteit aan het licht kunnen brengen. Niet alleen grondwettelijke documenten (zoals benadrukt door Prof. Tierney), maar ook de facto en de jure internationale beperkingen vormen grendels op het recht op zelfbeschikking. Misschien zelfs sterker in het laatste geval dan in het eerste, als we kijken naar de geschiedenis van het Europese statensysteem.

Read more

BHV finally split-up through typical Belgian compromise

See Dutch version below

Laurens Dumoulin & Mukan Heynderickx (master students Advanced Study Constitutional Law, UGent), Jurgen Goossens (doctoral researcher, UGent) & Pieter Cannoot (academic assistant, UGent)

Overview sixth state reform: part 2 of 6

We are finally there. Although former Prime Minister Yves Leterme assumed that the split-up of Brussels-Halle-Vilvoorde (BHV) would have taken only five minutes of political courage, in fact it took the politicians several years to reach an agreement. The Butterfly agreement of 11 October 2011 on the sixth state reform has solved the problem, or better said, resulted in a compromise à la belge.

BHVThe electoral district BHV dates back to 1830, shortly after the independence of Belgium. After the first state reforms, which divided Belgium into monolingual communities and territorially based regions, a special phenomenon occurred: the electoral district BHV spanned two regions (and two linguistic areas), namely the Flemish Region and the bilingual Brussels Capital Region. It included the 19 municipalities of the bilingual area Brussels and 35 municipalities of the province Flemish Brabant. Moreover, the federal Election Act was changed in 2002 and merged the former electoral constituencies based on communal districts into provincial electoral districts. Nevertheless, in Flemish Brabant, the existing districts BHV and Leuven remained unchanged.

Read more

BHV eindelijk gesplitst in typisch Belgisch compromis

Laurens Dumoulin & Mukan Heynderickx (masterstudenten Grondige Studie Grondwettelijk Recht, UGent), Jurgen Goossens (doctoraal onderzoeker, UGent) & Pieter Cannoot (assistent, UGent)

Overzicht zesde staatshervorming: deel 2 van 6

Het is eindelijk zover. Waar toenmalig premier Yves Leterme aanvankelijk nog dacht dat de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) slechts vijf minuten politieke moed zou vergen, hebben de politici er uiteindelijk vele jaren over gedaan. In het Vlinderakkoord van 11 oktober 2011 over de zesde staatshervorming is het probleem opgelost, of beter gezegd, werd een compromis à la belge bereikt.

BHVDe kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde ontstond reeds kort na het ontstaan van België in 1830. Door de eerste staatshervormingen, waarbij gemeenschappen en gewesten werden opgericht, vormde zich een bijzonder fenomeen: de kieskring BHV lag nu in twee gewesten (en twee taalgebieden), namelijk het Vlaams Gewest (Nederlandse taalgebied) en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad). Het omvat de 19 gemeenten van het tweetalige gebied Brussel en 35 gemeenten uit Vlaams-Brabant. Bovendien wijzigde in 2002 de federale kieswet waardoor de kiesarrondissementen werden samengevoegd tot provinciale kieskringen. In de provincie Vlaams-Brabant werden de arrondissementen Brussel-Halle-Vilvoorde en Leuven echter behouden.

Read more

Monthly Overview – October 2014

BelConLawBlog publishes a selected reading list of new scholarship regarding Belgian constitutional law in journals and books (I), decisions of the Belgian Constitutional Court in which a violation of the Constitution has been found (II), upcoming national conferences (III), news articles (IV), and call for papers (V). In order to submit relevant developments for our monthly overview, please contact us.

Read more

Revision of the Constitution in the sixth state reform

See Dutch version below

Maarten De Sweemer & Jonas Bel (master students Advanced Study of Constitutional Law, UGent), Jurgen Goossens (doctoral researcher, UGent) & Pieter Cannoot (academic assistant, UGent)

Overview sixth state reform: part 1 of 6

Amendment of article 195: the Constitution a scrap of paper?

“We urge the politicians to hold a debate in the upcoming years about modernising the constitutional amendment procedure instead of applying the trick with article 195 of the Constitution again.”

The implementation of the sixth state reform (2012-2014) has shown that the constitutional amendment procedure is at odds with the current Belgian federal cooperation model. In order to implement this state reform, the Chamber of Representatives has temporarily changed the constitutional amendment procedure in article 195 of the Constitution with a two-thirds majority on March 15, 2012. The Representatives added a divergent ‘transitional provision’ to article 195. This revision of article 195 provoked a lot of criticism and has finally been examined by the European Commission for Democracy through Law, the so-called Venice Commission.

Read more

Herziening van de Grondwet in de zesde staatshervorming

Maarten De Sweemer en Jonas Bel (masterstudenten Grondige Studie Grondwettelijk Recht, UGent), Jurgen Goossens (doctoraal onderzoeker UGent) en Pieter Cannoot (assistent UGent)

Overzicht zesde staatshervorming: deel 1 van 6

Wijziging artikel 195: de Grondwet een vodje papier?

“Wij roepen de politici op om de komende jaren het debat aan te gaan over een modernisering van de grondwetsherzieningsprocedure in plaats van opnieuw de truc met artikel 195 van de Grondwet toe te passen.”

afbeelding Belgian constitutinal law 1Bij de zesde staatshervorming (2012-2014) werd duidelijk dat de procedure tot herziening van de  Grondwet op gespannen voet staat met het huidige Belgische federale compromismodel. Om het institutioneel akkoord over deze staatshervorming te kunnen implementeren, heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 15 maart 2012 met een tweederdemeerderheid de herzieningsprocedure in artikel 195 van de Grondwet tijdelijk gewijzigd door toevoeging van een afwijkende ‘overgangsbepaling’. Deze wijziging van artikel 195 ontlokte echter veel kritiek en de zaak belandde uiteindelijk voor de Europese Commissie voor Democratie door Recht, de zogenaamde Commissie van Venetië.

Read more

Catalonia votes today in symbolic referendum on independence!

The strive for independence of regions within the EU

See Dutch version below.

Arne Cools & Tess Heirwegh (master students Advanced Study Constitutional Law, UGent), Jurgen Goossens (doctoral researcher, UGent) & Pieter Cannoot (academic assistant, UGent)

cataThe year 2014 may already be called historical with regard to regional separatist movements in Europe. On 18 September the Scottish people voted on a possible separation from the United Kingdom, though the outcome was negative. Today, the Catalans will express their view on the strive for Catalonian independence. Furthermore, the popularity of the nationalist movement in Flanders is still not decreasing. In June 2014, this resulted in a large election victory for the N-VA.

See also our video interview with Prof. Stephen Tierney.

Read more

Catalonië stemt vandaag in symbolisch referendum alsnog over onafhankelijkheid!

Onafhankelijkheidsstreven van regio’s binnen de EU

Arne Cools & Tess Heirwegh (masterstudenten Grondige Studie Grondwettelijk Recht, UGent), Jurgen Goossens (doctoraal onderzoeker, UGent) & Pieter Cannoot (assistent, UGent)

cataHet jaar 2014 mag nu al historisch worden genoemd voor regionale onafhankelijkheidsbewegingen binnen Europa. Op 18 september spraken de Schotten zich, weliswaar negatief, uit over een mogelijke afscheiding van het Verenigd Koninkrijk. Ook de Catalanen maken zich vandaag op om hun mening te uiten over het onafhankelijkheidsstreven in Catalonië. Daarnaast neemt de populariteit van de Vlaams-nationalistische beweging in Vlaanderen nog niet af. In juni leidde dit tot een grote verkiezingsoverwinning voor de N-VA. 

Zie ook ons video interview met Prof. Stephen Tierney.

Read more

Video interview with Prof. Tierney: Should the People decide? The Scottish and Catalonian referenda

Jurgen Goossens (doctoral researcher, UGent) & Pieter Cannoot (academic assistant, UGent)

On 29 October 2014, we had the honour to welcome renowned expert Prof. Stephen Tierney (University of Edinburgh) in Ghent (view pictures). In this first installment of BelConLawBlog’s video interview series, we invited  Prof. Tom Ruys (Ghent University) to discuss the vision of Prof. Tierney regarding constitutional referenda, with a focus on the recent Scottish and Catalonian referenda.

In the interview, both professors talk about the lessons to be drawn from the Scottish referendum process for secessionist agenda’s in Europe and around the world. Furthermore, they explore whether peoples or minorities have an inalienable right to hold a referendum and they analyze the relationship between regional independence and EU-membership.

Read more