De toekomst van de Senaat: gewikt en gewogen

See English version below

Marie DeCock, Cédric Labens, Laura Meuleman en Elien Verniers (masterstudenten Grondige Studie Grondwettelijk Recht, UGent), Pieter Cannoot (assistent, UGent) en Juan Benjumea Moreno (assistent, UGent)

De zesde staatshervorming Senaatzorgde voor de creatie van de Vlinder-Senaat, met een nieuwe samenstelling en beperktere bevoegdheden. Bovenal dient de Senaat zijn functie als deelstatenkamer waar te maken. Als je de meest essentiële bepalingen over de Senaat erop naleest – artikelen 56, 67, 68 van de Grondwet – is deze wetgevende kamer juridisch gezien adequaat ontworpen. Helaas, ook deze hervorming was het resultaat van een typisch Belgisch compromis. Een gebrek aan politieke eensgezindheid bij het Vlinderakkoord verhinderde dan ook de volkomen transformatie van de Senaat tot een volwaardige deelstatenkamer. Het onbevredigende resultaat van deze ‘willen-maar-niet-kunnen’-hervorming zette politici aan om reeds één jaar na de geboorte van de Vlinder-Senaat zelf innovatieve alternatieven voor te stellen. Maar hoe zit het daar mee? Blijft de Senaat zoals hij is of wil men het weer over een andere boeg gooien? Wil men de Senaat in zijn oude glorie herstellen? Of gaat men de Senaat van de wal in de sloot helpen? Hoog tijd om de meest in het oog springende ideeën onder de loep te nemen. Naast het politieke debat en de vraag of deze voorstellen een oplossing kunnen zijn, gaan we ook in op het grondwettelijke kader.

Read more

The future of the Belgian Senate

Marie DeCock, Cédric Labens, Laura Meuleman and Elien Verniers (master students Advanced Study Constitutional Law, Ghent University), Pieter Cannoot (assistant, Ghent University) and Juan Benjumea Moreno (Ghent University)

The Sixth State Reform led to Senaat ENGthe creation of a new Belgian Senate, the so-called Butterfly Senate, characterised by a new composition and more limited powers. Above all, the Senate needs to function as a chamber of the federated states: a place where the Belgian communities and regions can meet. A critical reading of the most essential provisions on the Senate – articles 56, 67, 68 of the Belgian Constitution –  leads to the understanding that the chamber is adequately designed from a legal point of view. Unfortunately, this reform was the result of a typical Belgian compromise. A lack of political consensus prevented the Senate to be completely transformed into a fully-fledged chamber of the federated states. The unsatisfactory result of this reform caused politicians to propose innovative alternatives for the Senate, already one year after its resurrection. What will happen now? Will the Senate remain as it is or are we facing the winds of change? Will the Senate be restored in its former glory, or should it be abolished after all? In addition to the political debate and whether these proposals could be a solution, we will also examine their constitutional framework.

Read more