Geluidsnormen: einde van turbulente communautaire vlucht in zicht?

Sarah-Amilia Derijst, Tess Eeckhaudt, Lynn Mikolajczak, (master studenten, UGent), Jurgen Goossens (FWO postdoctoraal onderzoeker, UGent – universitair docent, Erasmus Universiteit Rotterdam), Sien Devriendt (assistente, UGent) en Pieter Cannoot (assistent, UGent).

 

De Belgische politiek worstelt al lange tijd met de problematiek inzake de vluchten boven Brussel. De aanleiding van de recente discussies was de beslissing van de Brusselse Regering om vanaf 1 januari 2017 een nultolerantie in te voeren tegen vliegtuigen die de Brusselse geluidsnormen overschrijden. Vanuit Vlaamse hoek werden hiertegen twee opeenvolgende belangenconflicten ingeroepen uit vrees dat de toepassing van de strengere geluidsnormen aanzienlijke negatieve gevolgen met zich zou meebrengen.

Verschillende werkgroepen trachten intussen een door alle partijen gedragen oplossing te bekomen. Bij het aflopen van het tweede belangenconflict op 21 april 2017 werd echter nog geen consensus bereikt. De Brusselse Regering besliste bijgevolg om de strengere geluidsnormen voor vliegtuigen op Brussels Airport vanaf 22 april 2017 toe te passen. De inning van de boetes zelf zal pas gebeuren binnen anderhalf tot twee jaar waardoor er ruimte voor onderhandeling overblijft.

De geluidsnormenproblematiek is een ingewikkeld vraagstuk. Een uiteenzetting van de bevoegdheidsverdeling en een bespreking van de procedure van belangenconflicten zullen hierna dan ook meer klaarheid brengen. Daarnaast zal herfederalisering als mogelijke oplossing onder de loep worden genomen. Is dit een deus ex machina die een einde kan brengen aan deze turbulente communautaire vlucht of brengt een herfederalisering nieuwe problemen met zich mee?

Read more

Het burgerbudget gewikt en gewogen

Angelo Goethals, Sofie Serwir, Siemen Van den Broecke, Florence Vanderweyden (master studenten, UGent), Jurgen Goossens (FWO postdoctoraal onderzoeker, UGent – universitair docent, Erasmus Universiteit Rotterdam) en Sien Devriendt (assistente, UGent)

 

De roep om burgerparticipatie klinkt steeds luider, zowel bij burgers als bij politici. Zo diende Willem-Frederik Schiltz op 16 mei 2016 een conceptnota in bij het Vlaams Parlement, waarin hij tien voorstellen naar voor schuift om burgers actiever te betrekken bij het beleid door middel van burgerparticipatie. Burgerparticipatie is een ruim begrip dat vele ladingen dekt. In de Vlaamse regelgeving of in de rechtspraak is geen sluitende definitie te vinden voor dit begrip. Het gaat dus niet over een duidelijk afgebakende rechtsfiguur, maar eerder om een geheel van instrumenten en methoden die kunnen worden gehanteerd om de burger actief te betrekken bij het beleid van de overheid. Burgerparticipatie wordt de laatste tijd in toenemende mate beschouwd als een (noodzakelijke) aanvulling op de representatieve democratie. Dit bracht Schiltz tot onder meer het voorstel om in zoveel mogelijk steden en gemeenten, en eventueel ook op Vlaams niveau, een burgerbegroting te organiseren. In deze bijdrage gaan we dan ook dieper in op het concept ‘participatief budgetteren’ of ‘burgerbegroting’, voornamelijk toegespitst op het gemeentelijk niveau.

 

Read more