XLIIe PUC Willy Delva: Rechtsbescherming in het publiekrecht: kan er nog gebouwd worden in Vlaanderen?

Burgers en anewspreviewctiecomités vechten de laatste tijd in toenemende mate overheidshandelingen aan voor de rechter. De XLIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva besteedt dan ook aandacht aan de vraag of er nog kan gebouwd worden in Vlaanderen, gelet op de toegenomen rechtsbescherming tegen de overheid en de invloed van het zogenaamde NIMBYsyndroom.

Zie Programma - Praktische informatie - Inschrijvingsformulier

De eerste sessie staat in het teken van rechtsherstel en overheidsaansprakelijkheid.

De tweede sessie focust op (alternatieve) geschilbeslechting, burgerparticipatie en de techniek van legislatieve validatie.

In de derde sessie wordt de boutade ‘wat Vlaanderen zelf doet, doet ze beter’ kritisch tegen het licht gehouden met betrekking tot de oprichting van Vlaamse bestuursrechtscolleges.

De vierde sessie analyseert uitvoerig de nieuwe rechtsinstrumenten van de bestuursrechter met het oog op een finale geschilbeslechting, zoals de bestuurlijke lus.

De vijfde sessie belicht het toegenomen belang van het omgevingsrecht, waarbij wordt stilgestaan bij de invloed van internationaal en Europees recht, de milieueffectrapportage en de omgevingsgvergunning.

Professor grondwettelijk recht en Minister van Staat Johan Vande Lanotte sluit de cyclus af met de slotrede ‘Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid: kritische analyse en quo vadis’.

Het organiserend comité,

Prof. J. Vande Lanotte, J. Goossens, P. Cannoot

Read more

Belgium and the refugee crisis: the quest for solutions

Yves Ballez, Ariadne Frangi, Thomas Ngeze and Dorien Surinx (master students Advanced Study Constitutional Law, Ghent University), Pieter Cannoot (assistant, Ghent University) and Juan Benjumea Moreno (assistant, Ghent University)

See Dutch version below

naamloosAccording to the UN refugee agency UNHCR the sad record of nearly 60 million forcibly displaced people has been reached. The conflicts in Syria, Iraq and Yemen have created a flow of refugees, which is more and more moving towards the EU. This influx obviously leads to significant challenges. International law after all dictates that states bear an important responsibility towards these refugees. Hence, the EU should also provide a powerful, common and effective answer to this crisis.

The presence of refugees in Europe has certainly got governments thinking, especially with regard to social rights. “Either open borders and coordinated migration or a closed social security system” N-VA chairman  Bart De Wever stated. Should the Geneva Convention indeed be updated? Can we tackle this problem structurally and on a European level, for example by guarding the external borders more severely and distributing asylum applications proportionally? Or should Belgium take its own precautions by implementing a separate social status for refugees?

Read more

België en de vluchtelingencrisis: de zoektocht naar oplossingen

Yves Ballez, Ariadne Frangi, Thomas Ngeze en Dorien Surinx (masterstudenten Grondige Studie Grondwettelijk Recht, UGent), Pieter Cannoot (assistent, UGent) en Juan Benjumea Moreno (assistent, UGent)

Volgens VNnaamloos-vluchtelingenorganisatie UNHCR hebben we het trieste recordaantal van bijna 60 miljoen gedwongen ontheemden bereikt. De conflicten in Syrië, Irak en Jemen zorgen voor een vluchtelingenstroom die meer en meer richting de Europese Unie trekt. Uiteraard leidt deze toestroom tot belangrijke uitdagingen. Staten dragen  op grond van het internationaal recht immers een belangrijke verantwoordelijkheid ten aanzien van vluchtelingen. Bovendien dient de EU een krachtig, gemeenschappelijk en effectief antwoord te bieden op deze crisis. De aanwezigheid van vluchtelingen in Europa zet de regeringen alvast aan het denken, zo ook op het terrein van de sociale rechten. “Het is ofwel open grenzen en gecoördineerde migratie, ofwel gesloten sociale zekerheid ” luidde het bij N-VA voorzitter Bart De Wever. Dient de Conventie van Genève inderdaad geüpdatet te worden? Kunnen we dit probleem gestructureerd aanpakken op Europees niveau, door bijvoorbeeld de buitengrenzen strenger te bewaken en de asielaanvragen evenredig te verdelen? Of moet België dan maar zelf voorzorgsmaatregelen nemen door een apart sociaal statuut voor vluchtelingen in te voeren?

Read more