Appointment of mayors in the municipalities around Brussels: the carousel keeps spinning after the sixth state reform

See Dutch version below.

Adriaan De Leeuw en Alexander Roels (master students, UGent), Jurgen Goossens (doctoral researcher, UGent) & Pieter Cannoot (academic assistant, UGent)

NaamloosAfter the establishment of the language border, a special language regime has been introduced for certain municipalities. The residents of these municipalities with facilities located in the French or Dutch language area can communicate with the municipal administration in another language, Dutch or French respectively. However, this arrangement has led to numerous discussions between the Dutch- and French-speaking communities. The Flemish government has tried to end this conflict with the Peeters Directive. The directive determines that French-speaking residents of the Flemish municipalities with facilities have to reapply every single time to communicate in French. The French-speaking community was not amused and questioned this interpretation of the language legislation before (a Dutch-speaking chamber of) the Council of State. However, the Council affirmed the primary status of the Dutch language in these municipalities. Some mayors, nevertheless, refused to adopt this interpretation. In turn, the Flemish government refused to appoint these mayors. Supported by their municipal council, these ‘rebellious mayors’ were nominated repeatedly after every refusal of appointment by the Flemish government An appointment carousel was born and the sixth state reform has – hitherto in vain – tried to stop it.

Read more

Benoeming burgemeesters in de Brusselse randgemeenten: de carrousel blijft draaien na de zesde staatshervorming

Adriaan De Leeuw en Alexander Roels (masterstudenten, UGent), Jurgen Goossens (doctoraal onderzoeker, UGent) & Pieter Cannoot (assistent, UGent)

NaamloosBij het vastleggen van de taalgrens werd voor enkele gemeenten een speciaal statuut uitgewerkt. In deze zogenaamde faciliteitengemeenten die in het Frans of Nederlands taalgebied liggen, krijgen de inwoners de mogelijkheid om zich in een andere taal, respectievelijk Nederlands of Frans, tot het bestuur te wenden. Deze regeling heeft evenwel al tot veel discussie geleid tussen Nederlands- en Franstaligen. De Vlaamse regering heeft met de Omzendbrief Peeters geprobeerd om dit conflict te beslechten. De omzendbrief stelt dat Franstalige inwoners van de Vlaamse faciliteitengemeenten voortaan telkens opnieuw hun voorkeur om in het Frans te communiceren kenbaar moeten maken. De Franstaligen lieten het daar niet bij en vochten deze interpretatie van de taalwetgeving aan voor de Nederlandstalige kamer van de Raad van State. De Raad bevestigde echter de voorrangsstatus van het Nederlands. Desondanks weigerden enkele burgemeesters deze interpretatie te volgen. Als reactie weigerde de Vlaamse regering op haar beurt deze burgemeesters te benoemen. Gesteund door hun gemeenteraad, werden de ‘balorige burgemeesters’ steeds opnieuw voorgedragen. Keer op keer weigerde de Vlaamse regering hen te benoemen. Een benoemingscarrousel ontstond en de zesde staatshervorming heeft deze - voorlopig tevergeefs - proberen te stoppen.

Read more

Monthly Overview – March 2015

BelConLawBlog publishes a selected reading list of new scholarship regarding Belgian constitutional law in journals and books (I), decisions of the Belgian Constitutional Court in which a violation of the Constitution has been found (II), upcoming national conferences (III), news articles (IV), and call for papers (V). In order to submit relevant developments for our monthly overview, please contact us. This list was composed with cooperation of Pieter Lavens (student-assistant, UGent).

Read more

De dubbelaspectleer toegelicht

See English version below.

NaamloosProfessor Jürgen Vanpraet (UA) werd uitgenodigd in de Grondige Studie Grondwettelijk Recht (UGent) voor een gastcollege over de dubbelaspectleer. Studente Evelien Verstraeten heeft hem nog een aantal vragen voorgelegd, die hebben geleid tot een bijzonder interessant interview.

Jürgen Vanpraet is professor aan de Universiteit van Antwerpen en gespecialiseerd in publiekrecht. Hij beschikt over een uitgebreide expertise op het vlak van staatshervorming en de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid, de gemeenschappen en gewesten. Hij is auteur van het naslagwerk ‘De latente staatshervorming’ (2011).

Read more

Shedding light on the double aspect doctrine

NaamloosProfessor Jürgen Vanpraet (UA) was invited to give a guest lecture about the double aspect doctrine in the Advanced Study of Constitutional Law at Ghent University. Afterwards, student Evelien Verstraeten has asked him some additional questions, which have led to an interesting interview.

Jürgen Vanpraet is a professor at the University of Antwerp in public law. He has a broad knowledge in the field of institutional reform and the distribution of powers between the federal level, the communities and regions. He is author of the monograph ‘De latente staatshervorming’ [The latent state reform] (2011).

Read more