BelConLawBlog publishes a selected reading list of new scholarship regarding Belgian constitutional law in journals and books (I), decisions of the Belgian Constitutional Court in which a violation of the Constitution has been found (II), upcoming national conferences (III), news articles (IV), and call for papers (V). In order to submit relevant developments for our monthly overview, please contact us. This list was composed with cooperation of Martijn Vermeersch (student-assistant, UGent).

I. Scholarship
A. Journals

– Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2015-1
1) J. Velaers, “De pariteit in de Ministerraad (artikel 99, tweede lid van de Grondwet): een vereiste met een louter taalkundige, een communautaire of ook een ‘taalgroep-parlementaire’ betekenis?”, 4-22.
“Parity in the Council of Ministers (art. 99(2) of the Constitution): a mere lingual, communal or also a ‘linguistic group-parliamentary’ meaning?”

Rechtskundig Weekblad, 17 January 2015
1) S. Verstraelen, “De beoordeling van het rechterlijk overgangsrecht: wanneer de wetgever zelf richtlijnen geeft”, 763-778.
“The review of judicial transitional law: when the legislator himself issues guidelines”

Rechtskundig Weekblad, 24 January 2015
1) D. Cuypers, “De Raad van State en religieuze symbolen in het Gemeenschapsonderwijs”, 802.
“Council of State and religious symbols in government-provided education”
2) L. Goossens, “Het grondrecht op sociale zekerheid en sociale bijstand: dammen tegen de afbouw van de sociale welvaartsstaat? Over de harde kern van deze grondrechten en de proportionaliteitstoets bij een vermindering van het sociale beschermingsniveau”, 803-824.
“The basic right to social security and social assistance: dams against the dismantling of the social welfare state? On the hard core of these basic rights and the proportionality test in a reduction of the social protection level.”
3) A. Alen, J. Spreutels, E. Peremans en W. Verrijdt, “Het Grondwettelijk Hof en het internationaal en Europees recht. Verslag van het Grondwettelijk Hof voor het 16e congres van de Conferentie van de Europese Grondwettelijke Hoven (Wenen, 12-14 mei 2014)”, 619-652.
“The Constitutional Court and international and European law. Report of the Constitutional Court of the 16th congress of the Conference of European Constitutional Courts (Vienna, 13-14 May 2014)”

Journal des tribunaux, 2015-2
1) S. Van Drooghenbroeck, “Fitness « Ladies Only » et répartition des compétences dans la lutte contre la discrimination. Vérité à Liège, erreur à Bruxelles?”, 43-46.
“Fitness « Ladies Only » and repartition of competences in the fight against discrimination. Truth in Liege, mistake in Brussels?”

Juristenkrant, 14 January 2015
1) E. Verjans en D. Vervoort, “Startpunt contractuele verjaringstermijn op de helling na arrest Grondwettelijk Hof?”, 2.
“Starting point contractual term of limitation called into question after judgment Constitutional Court?”
2) J. Goossens, “Nederland beslecht debat over jurisdictioneel monisme of pluralisme”, 4.
“Holland settles debate on jurisdictional monism or pluralism” 
3) E. Brewaeys, “Incassokantoren kunnen geen verjaring stuiten”, 7.
“Collection agencies cannot interrupt statute of limitations”

Juristenkrant, 30 January 2015
1) E. Brewaeys, “Tegenvordering en nieuwe vordering in hoger beroep: andere regels, geen schending gelijkheid”, 7.
“Counterclaim and new claim in appeal: other rules, no violation of equality”

B. Books

– T. Moonen, Het Grondwettelijk Hof en de interpretatie van de Grondwet. Een perspectief op argumenten en legitimiteit, doctoraatsproefschrift Rechten Universiteit Hasselt, 2014, 680 p.
The Constitutional Court and the interpretation of the Constitution. A perspective on arguments and legitimacy

– Y. Lejeune, Droit constitutionnel belge. Fondements et institutions, Brussel, Larcier, 2014, 858 p.
Belgian constitutional law. Foundations and institutions

– J. Vande Lanotte, G. Goedertier, Y. Haeck, J. Goossens en T. De Pelsmaeker, Handboek Belgisch Publiekrecht. Deel II Basiskenmerken van de Belgische Staatsstructuur, Brugge, die Keure, 2015, 751 p.
Treatise Belgian Public Law: Part II. Fundamental Principles of the Belgian State Structure

II. Decisions Belgian Constitutional Court (violation of the Constitution)

1) 22 January 2015, no. 1/2015
– Appeal for annulment
– Contested legislation: Wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling (art. 106)
Act of 17 June 2013 concerning fiscal and financial  provisions and provisions concerning sustainable development (art. 106)
– Partial annulment
– Keywords: tax law, various rights and taxes, annual tax on collective investment undertakings, tariff raise, retroactivity, legal security
– See: PDF

2) 22 January 2015, no. 3/2015
– Preliminary question
– Contested legislation: Burgerlijk Wetboek (art. 504)
Civil Code (art. 504)
– Violation (lacuna in legislation)
– Keywords: civil law – protected persons – application for annulment, filed by the inheritors, of an act of an already deceased person based on his insanity – admissibility
– See: PDF

3) 22 January 2015, no. 6/2015
– Preliminary question
– Contested legislation: Algemene Kinderbijslagwet van 19 december 1939 (art. 41)
General Child Benefit Act of 19 December 1939 (art. 41)
– Violation (following the interpretation mentioned in B.3), no violation (following the interpretation mentioned in B.13)
– Keywords: social law, social security, child benefit, extra allowance, beneficiaries, children living in one-parent family with small income
– See: PDF

4) 22 January 2015, no. 7/2015
– Preliminary question
– Contested legislation: Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 171, 5°, b,)
Income Tax Code 1992 (art. 171, 5°, b,)
– Violation
– Keywords: tax law – income tax – calculation of tax – special tax assessments – damages for full or partial repair of temporary loss of income
-See: PDF

III. Conferences

1) Après-midi d’études sur “La sécurité sociale dans l'Etat fédéral. Incidences de la Sixième Réforme de l'Etat et perspectives” (Le centre de recherche sur l’Etat et la Constitution de l’Université catholique de Louvain)
Afternoon of study on “Social security in the federal state. The effects of the Sixth State Reform and perspectives”
– 13 March 2015, l’Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve.
– See program website and application form

2) Openbare verdediging van een proefschrift tot het behalen van de graad van Doctor in de Rechten, getiteld: “De plaats van samenwerkingsakkoorden in het constitutioneel kader. Wat we zelf doen, hoeven we niet alleen te doen.” door de heer Yannick Peeters.
Public defense of the PhD in Law thesis “The position of cooperation agreements in the constitutional framework. We don’t have to do alone what we do by ourselves.” by Mr. Yanncik Peeters.
– Monday 16 March 2015 (17:00), Promotiezaal Universiteit Antwerpen

3) XXIIes Journées juridiques Jean Dabin sur “La responsabilité des pouvoirs publics”
XXIIth Legal days Jean Dabin on “The responsibility of public authorities”
– 19 and 20 March 2015, l’Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve.
– See UCL website

4) The 2015 ICON-S Annual Conference on “Public Law in an Uncertain World”
– July 1-3 2015, New York University School of Law, New York City.
– See ICON-S website

V. Call for papers

1) ICON-S has issued a call for papers and panels for its 2015 Conference on “Public Law in an Uncertain World”, scheduled for July 1-3, 2015, in New York City. ICON-S (‘International Society of Public Law’) emerged from the editorial board of I·CON (‘International Journal of Constitutional Law’). All submissions must be made on the ICON-S website by April 10, 2015. Successful applicants will be notified by May 1, 2015.

Print Friendly, PDF & Email
Share on Social Media

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *