Benoeming burgemeesters in de Brusselse randgemeenten: de carrousel blijft draaien na de zesde staatshervorming

Adriaan De Leeuw en Alexander Roels (masterstudenten, UGent), Jurgen Goossens (doctoraal onderzoeker, UGent) & Pieter Cannoot (assistent, UGent)

NaamloosBij het vastleggen van de taalgrens werd voor enkele gemeenten een speciaal statuut uitgewerkt. In deze zogenaamde faciliteitengemeenten die in het Frans of Nederlands taalgebied liggen, krijgen de inwoners de mogelijkheid om zich in een andere taal, respectievelijk Nederlands of Frans, tot het bestuur te wenden. Deze regeling heeft evenwel al tot veel discussie geleid tussen Nederlands- en Franstaligen. De Vlaamse regering heeft met de Omzendbrief Peeters geprobeerd om dit conflict te beslechten. De omzendbrief stelt dat Franstalige inwoners van de Vlaamse faciliteitengemeenten voortaan telkens opnieuw hun voorkeur om in het Frans te communiceren kenbaar moeten maken. De Franstaligen lieten het daar niet bij en vochten deze interpretatie van de taalwetgeving aan voor de Nederlandstalige kamer van de Raad van State. De Raad bevestigde echter de voorrangsstatus van het Nederlands. Desondanks weigerden enkele burgemeesters deze interpretatie te volgen. Als reactie weigerde de Vlaamse regering op haar beurt deze burgemeesters te benoemen. Gesteund door hun gemeenteraad, werden de ‘balorige burgemeesters’ steeds opnieuw voorgedragen. Keer op keer weigerde de Vlaamse regering hen te benoemen. Een benoemingscarrousel ontstond en de zesde staatshervorming heeft deze - voorlopig tevergeefs - proberen te stoppen.

Read more

De dubbelaspectleer toegelicht

See English version below.

NaamloosProfessor Jürgen Vanpraet (UA) werd uitgenodigd in de Grondige Studie Grondwettelijk Recht (UGent) voor een gastcollege over de dubbelaspectleer. Studente Evelien Verstraeten heeft hem nog een aantal vragen voorgelegd, die hebben geleid tot een bijzonder interessant interview.

Jürgen Vanpraet is professor aan de Universiteit van Antwerpen en gespecialiseerd in publiekrecht. Hij beschikt over een uitgebreide expertise op het vlak van staatshervorming en de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid, de gemeenschappen en gewesten. Hij is auteur van het naslagwerk ‘De latente staatshervorming’ (2011).

Read more

Shedding light on the double aspect doctrine

NaamloosProfessor Jürgen Vanpraet (UA) was invited to give a guest lecture about the double aspect doctrine in the Advanced Study of Constitutional Law at Ghent University. Afterwards, student Evelien Verstraeten has asked him some additional questions, which have led to an interesting interview.

Jürgen Vanpraet is a professor at the University of Antwerp in public law. He has a broad knowledge in the field of institutional reform and the distribution of powers between the federal level, the communities and regions. He is author of the monograph ‘De latente staatshervorming’ [The latent state reform] (2011).

Read more

Judges de-escalate heated Belgian language conflict

Stefan Graziadei, PhD student at the Faculty of Law, University of Antwerp.

With its decisions on the language facilities and the appointment of mayors in the Brussels periphery, Belgium’s highest administrative court, the Council of State, found a compromise on a very heated institutional conflict. The decisions date from June and December 2014 and are familiar to the Belgian public opinion. Unfortunately, they are largely unknown to comparative lawyers and political scientists who do not live in Belgium. The decisions deal with the Flemish government’s refusal to appoint several French-speaking mayors in the municipalities around Brussels due to breaches of the language legislation. This is a long-standing issue and was already criticized by the Council of Europe in 2008. Mayors of Dutch municipalities with facilities for French-speaking citizens refused to apply the Flemish interpretation of the language legislation, according to which French speakers have to submit a separate request for every document which they want to obtain in their own language. French speakers, on the contrary, argued that the Flemish interpretation contradicted federal law and the Belgian Constitution. In an interesting landmark decision, the Council of State cut the Gordian knot by ruling that French speakers (only) have to apply every four years in order to receive administrative documents in their language. However, the significance of this case is broader, as it touches on the delicate equilibrium between the language communities in Belgium. Political parties are often unwilling to compromise on institutional questions for strategic reasons. The decisions of the Council of State show how judges can resolve an ensuing political gridlock through imposing a mutually acceptable legal solution.

Read more

Filip, laatste Koning der Belgen? Rol en toekomst van de monarchie

monarchieProfessor Herman Van Goethem (UA) werd uitgenodigd in de Grondige Studie Grondwettelijk Recht (UGent) voor een gastcollege over de rol van de monarchie. Studente Karen van Esbroeck heeft hem nog een aantal vragen voorgelegd, die Prof. Van Goethem vrank en vrij heeft beantwoord met interessante en soms opmerkelijke antwoorden.

Herman Van Goethem is professor aan de Universiteit van Antwerpen. De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten heeft hem onlangs de Loopbaanprijs voor Wetenschapscommunicatie gegeven. Hij is gespecialiseerd in de politieke geschiedenis van België in de 19de en 20ste eeuw. Hij heeft o.m. in 2008 het boek “De monarchie en 'het einde van België'” gepubliceerd.

Enkele citaten:

De monarchie is een instelling die geld kost, ‘die mensen wonen in kastelen’ … men kan niet van de ene op de andere dag de dotaties stopzetten.

Van Leopold I zijn er denk ik zeventien of achttien buitenechtelijke kinderen gekend. Deze kinderen kunnen geografisch gelokaliseerd worden op de weg die Leopold I moest afleggen van Brussel naar zijn kasteel in de Ardennen.

De rol van de Koning bij het vormen van een regering is nog de enige belangrijke rol.”

“De monarchie als instelling is niet meer van deze tijd … Bij de mensen in de straat …  zal je wel een emotionele waarde waarnemen die ze aan de monarchie hechten.”

 “Het is niet denkbaar en niet doenbaar om in België de monarchie af te schaffen. Enkel in de context van het uiteenvallen van België zou dit kunnen gebeuren.

De erfelijkheid van gestoorde familierelaties vind je ook bij de monarchie Ik vermoed dat de zaak Delphine Boël uiteindelijk onontvankelijk kan worden verklaard, omdat die termijn al lang verstreken is, zelfs als de publieke opinie sterk zou reageren op deze onrechtvaardigheid.

Read more

Catalonia, the European State System and International Limits on Self-Determination

Dr. Frederik Dhondt , Postdoctoral Research Fellow of the Research Foundation Flanders (FWO), Legal History Institute (UGent)

See Dutch version below

The Catalan and Scottish referenda have been addressed previously on this blog, at the occasion of Prof. Tierney (Edinburgh)’s lecture in Ghent. As a legal historian, my remarks are situated in the margin of a debate between specialists of present-day public law. Nevertheless, historical comparison can serve to illustrate continuities and recurrences, as well as obvious differences. Not only constitutional documents (as emphasized by Professor Tierney), but also international de facto and de jure constraints limit the right of self-determination. If the efficiency of the former category is questionable, the influence of the European State System is undeniable.

Read more

Catalonië, het Europese statensysteem en de internationale beperkingen op het recht op zelfbeschikking

Dr. Frederik Dhondt , Postdoctoraal Onderzoeker van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), Insituut voor Rechtsgeschiedenis (UGent) 

De Catalaanse en Schotse referenda werden eerder op deze blog behandeld, ter gelegenheid van de Gentse lezing van Prof. Tierney (Edinburgh). Mijn bedenkingen zijn die van een rechtshistoricus en staan als dusdanig eerder in de marge van een debat tussen publicisten. Desondanks denk ik dat historische reflectie evengoed als evidente verschillen ook recurrentie en continuïteit aan het licht kunnen brengen. Niet alleen grondwettelijke documenten (zoals benadrukt door Prof. Tierney), maar ook de facto en de jure internationale beperkingen vormen grendels op het recht op zelfbeschikking. Misschien zelfs sterker in het laatste geval dan in het eerste, als we kijken naar de geschiedenis van het Europese statensysteem.

Read more

Catalonia votes today in symbolic referendum on independence!

The strive for independence of regions within the EU

See Dutch version below.

Arne Cools & Tess Heirwegh (master students Advanced Study Constitutional Law, UGent), Jurgen Goossens (doctoral researcher, UGent) & Pieter Cannoot (academic assistant, UGent)

cataThe year 2014 may already be called historical with regard to regional separatist movements in Europe. On 18 September the Scottish people voted on a possible separation from the United Kingdom, though the outcome was negative. Today, the Catalans will express their view on the strive for Catalonian independence. Furthermore, the popularity of the nationalist movement in Flanders is still not decreasing. In June 2014, this resulted in a large election victory for the N-VA.

See also our video interview with Prof. Stephen Tierney.

Read more

Catalonië stemt vandaag in symbolisch referendum alsnog over onafhankelijkheid!

Onafhankelijkheidsstreven van regio’s binnen de EU

Arne Cools & Tess Heirwegh (masterstudenten Grondige Studie Grondwettelijk Recht, UGent), Jurgen Goossens (doctoraal onderzoeker, UGent) & Pieter Cannoot (assistent, UGent)

cataHet jaar 2014 mag nu al historisch worden genoemd voor regionale onafhankelijkheidsbewegingen binnen Europa. Op 18 september spraken de Schotten zich, weliswaar negatief, uit over een mogelijke afscheiding van het Verenigd Koninkrijk. Ook de Catalanen maken zich vandaag op om hun mening te uiten over het onafhankelijkheidsstreven in Catalonië. Daarnaast neemt de populariteit van de Vlaams-nationalistische beweging in Vlaanderen nog niet af. In juni leidde dit tot een grote verkiezingsoverwinning voor de N-VA. 

Zie ook ons video interview met Prof. Stephen Tierney.

Read more

Video interview with Prof. Tierney: Should the People decide? The Scottish and Catalonian referenda

Jurgen Goossens (doctoral researcher, UGent) & Pieter Cannoot (academic assistant, UGent)

On 29 October 2014, we had the honour to welcome renowned expert Prof. Stephen Tierney (University of Edinburgh) in Ghent (view pictures). In this first installment of BelConLawBlog’s video interview series, we invited  Prof. Tom Ruys (Ghent University) to discuss the vision of Prof. Tierney regarding constitutional referenda, with a focus on the recent Scottish and Catalonian referenda.

In the interview, both professors talk about the lessons to be drawn from the Scottish referendum process for secessionist agenda’s in Europe and around the world. Furthermore, they explore whether peoples or minorities have an inalienable right to hold a referendum and they analyze the relationship between regional independence and EU-membership.

Read more