The two faces of counter-terrorism measures: fundamental rights and freedoms pressurized by counter-terrorism measures

Jasmine Rayée, Sophie Schiettekatte, Dorien Surinx, Judith Vermeulen (master students, UGent), Pieter Cannoot (assistant, UGent) and Dr. Jurgen Goossens (postdoctoral researcher, UGent)

See Dutch version below

terrorismFollowing the Paris attacks in November 2015, the Belgian federal government issued a list of counter-terrorism measures to be implemented as a tool to combat the surge of terrorism threats. The proposals, depicted as necessary for the safety and security of the citizens, did not come as a surprise. An increase in anti-terrorism measures can be observed all over Europe and beyond, allegedly justified as part of a state’s obligation under international law to protect its citizens. However, some measures inevitably entail restrictions on fundamental rights and freedoms. Are we witnessing an unprecedented pressure on our fundamental constitutional rights? This post will analyse the effect of recent counter-terrorism measures on the right to privacy, the right to freedom and nationality in Belgium. While combating terrorism clearly constitutes a legitimate aim, it is necessary to analyze the proportionality, necessity and efficiency of some measures.

Read more

De keerzijde van de medaille: fundamentele rechten en vrijheden onder druk door anti-terreurmaatregelen

Jasmine Rayée, Sophie Schiettekatte, Dorien Surinx, Judith Vermeulen (masterstudenten, UGent), Pieter Cannoot (assistent, UGent) en Dr. Jurgen Goossens (postdoctoraal onderzoeker, UGent)

terrorismIn de nasleep van de terroristische aanslagen in Parijs in november 2015, heeft de Belgische federale overheid een aantal anti-terreurmaatregelen vooropgesteld om de terrorismedreiging in ons land aan te pakken. Een toename van anti-terreurmaatregelen kan worden waargenomen over het hele Europese continent en daarbuiten, in het kader van de internationaalrechtelijke verplichting voor elke staat om zijn bevolking te beschermen. We kunnen er niet om heen dat sommige van deze maatregelen onvermijdelijk inperkingen van onze fundamentele rechten met zich meebrengen. Staan we oog in oog met een ongeziene druk op onze grondrechten? Deze blogpost zal het effect van de recente anti-terreurmaatregelen op het recht op privacy, vrijheid en nationaliteit analyseren. Hoewel het evident lijkt dat de bestrijding van terrorisme een legitiem doel inhoudt, is het nodig om de proportionaliteit, noodzakelijkheid en efficiëntie van enkele maatregelen te analyseren.

Read more

Kleur bekennen: ideologische balans in US Supreme Court en Belgisch Grondwettelijk Hof

Arne Cools, Cédric Labens, Liselotte Leenaerts en Manon Moerman (master studenten UGent), Jurgen Goossens (doctoraal onderzoeker, UGent) en Pieter Cannoot (assistent, UGent)

See English version below

SCOTUSDe vraag wie Antonin Scalia, rechter in het Supreme Court of the United States (SCOTUS) zal opvolgen na zijn recentelijk overlijden, verhit al enige tijd de gemoederen in de Verenigde Staten. Er staat dan ook heel wat op het spel.
Een nieuwe rechter binnen SCOTUS kan immers de ideologische balans binnen het Hof doen omslaan. In België is de benoeming van een nieuwe rechter in het Grondwettelijk Hof zelden een hot topic in het maatschappelijk debat. In dit blogbericht analyseren we de belangrijkste gelijkenissen en verschillen tussen het Belgisch Grondwettelijk Hof en SCOTUS inzake verschillende aspecten die betrekking hebben op de politieke of ideologische positie van de rechter. Hoe zijn beide instellingen samengesteld en hoe verloopt de benoemingsprocedure van de rechters? In welke mate hebben politieke en ideologische overtuigingen een waarneembare invloed op de besluitvorming van beide hoven? Ten slotte wordt de mogelijkheid en wenselijkheid onderzocht om, zoals in de VS, dissenting
en concurring opinions in te voeren in het Belgisch Grondwettelijk Hof.

Read more

Ideological balance in US Supreme Court and Belgian Constitutional Court

Arne Cools, Cédric Labens, Liselotte Leenaerts and Manon Moerman (master students UGent), Jurgen Goossens (doctoral researcher, UGent) and Pieter Cannoot (assistant, UGent)

SCOTUS Following his recent passing, the succession of Antonin Scalia, Justice of the Supreme Court of the United States (SCOTUS), has sparked heated discussions in the United States for some time now. After all, there is a lot at stake. A new justice within SCOTUS could shift the ideological balance within the Court. In Belgium, the appointment of a new judge within the Constitutional Court is seldom a hot topic of discussion. This blog post analyzes the main similarities and differences between the Belgian Constitutional Court and SCOTUS regarding various aspects of the political or ideological positioning of the judge. How are both courts composed, and what is the appointment procedure for judges? To what extent do political and ideological convictions have a visible influence on the decision-making process of both courts? Lastly, we will examine the possibility and desirability of introducing dissenting and concurring opinions in the Belgian Constitutional Court, comparable to SCOTUS.

Read more

Integratie van het OCMW in de gemeente: het bipolaire model onder druk

Lisa Embo, Mathias De Potter, Ward Diependaele, Robin Verbeke (masterstudenten Grondige Studie Grondwettelijk Recht, UGent), Pieter Cannoot (assistent, UGent) en Juan Benjumea Moreno (assistent, UGent)

See English version here

OCMW schema _ NLDe Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (hierna de OCMW’s) staan op het punt om structurele veranderingen te ondergaan. De OCMW’s gaan immers niet langer een aparte entiteit uitmaken op gemeentelijk niveau, maar zullen in de toekomst deel gaan uitmaken van het gemeentelijk organigram zelf, met een eventueel uitzonderingsrecht voor de centrumsteden. Dit is een van de doelstellingen van het Vlaams regeerakkoord van 2014. De integratie zou tegen 2019 een feit moeten zijn. Of men deze ambitieuze doelstelling zal bereiken, is echter nog maar de vraag, want nu al rijzen de eerste problemen omtrent deze integratie. Allereerst is het nog niet duidelijk geworden hoe de operatie juridisch zal verwezenlijkt worden. Dit en nog tal van andere vragen zullen het onderwerp uitmaken van talloze discussies in de Vlaamse regering, de lokale besturen en zeker ook op federaal niveau.

Read more

Integration of the Public Centres for Social Welfare in the municipality: the bipolar model under pressure

Lisa Embo, Mathias De Potter, Ward Diependaele, Robin Verbeke (Master Students, Advanced Study Constitutional Law, Ghent University), Pieter Cannoot (assistant, Ghent University) and Juan Benjumea Moreno (assistant, Ghent University)

OCMW schema _ ENThe Flemish government plans a vast structural reform of the Public Centres for Social Welfare (PCSW).  The PCSWs will no longer be a separate local entity, but will be integrated into the local administrations. An exception will possibly be provided for certain central cities. This is one of the main objectives of the current Flemish government, which they wish to achieve by 2019. The integration is a very ambitious project, as proven by the problems that have already arisen. For example, the Flemish government is yet to agree on how to integrate the PCSWs into the local administrations. This and other similar issues are expected to become the subject of numerous future discussions in the federal, regional and local governments.

Read more

Belgium and the refugee crisis: the quest for solutions

Yves Ballez, Ariadne Frangi, Thomas Ngeze and Dorien Surinx (master students Advanced Study Constitutional Law, Ghent University), Pieter Cannoot (assistant, Ghent University) and Juan Benjumea Moreno (assistant, Ghent University)

See Dutch version below

naamloosAccording to the UN refugee agency UNHCR the sad record of nearly 60 million forcibly displaced people has been reached. The conflicts in Syria, Iraq and Yemen have created a flow of refugees, which is more and more moving towards the EU. This influx obviously leads to significant challenges. International law after all dictates that states bear an important responsibility towards these refugees. Hence, the EU should also provide a powerful, common and effective answer to this crisis.

The presence of refugees in Europe has certainly got governments thinking, especially with regard to social rights. “Either open borders and coordinated migration or a closed social security system” N-VA chairman  Bart De Wever stated. Should the Geneva Convention indeed be updated? Can we tackle this problem structurally and on a European level, for example by guarding the external borders more severely and distributing asylum applications proportionally? Or should Belgium take its own precautions by implementing a separate social status for refugees?

Read more

België en de vluchtelingencrisis: de zoektocht naar oplossingen

Yves Ballez, Ariadne Frangi, Thomas Ngeze en Dorien Surinx (masterstudenten Grondige Studie Grondwettelijk Recht, UGent), Pieter Cannoot (assistent, UGent) en Juan Benjumea Moreno (assistent, UGent)

Volgens VNnaamloos-vluchtelingenorganisatie UNHCR hebben we het trieste recordaantal van bijna 60 miljoen gedwongen ontheemden bereikt. De conflicten in Syrië, Irak en Jemen zorgen voor een vluchtelingenstroom die meer en meer richting de Europese Unie trekt. Uiteraard leidt deze toestroom tot belangrijke uitdagingen. Staten dragen  op grond van het internationaal recht immers een belangrijke verantwoordelijkheid ten aanzien van vluchtelingen. Bovendien dient de EU een krachtig, gemeenschappelijk en effectief antwoord te bieden op deze crisis. De aanwezigheid van vluchtelingen in Europa zet de regeringen alvast aan het denken, zo ook op het terrein van de sociale rechten. “Het is ofwel open grenzen en gecoördineerde migratie, ofwel gesloten sociale zekerheid ” luidde het bij N-VA voorzitter Bart De Wever. Dient de Conventie van Genève inderdaad geüpdatet te worden? Kunnen we dit probleem gestructureerd aanpakken op Europees niveau, door bijvoorbeeld de buitengrenzen strenger te bewaken en de asielaanvragen evenredig te verdelen? Of moet België dan maar zelf voorzorgsmaatregelen nemen door een apart sociaal statuut voor vluchtelingen in te voeren?

Read more

The Determinants of Emergency Constitutions

Prof. Dr. Stefan Voigt, Director Institute of Law & Economics, University of Hamburg

Prof. Dr. Christian Bjørnskov, Aarhus University

Today, some 90 per cent of all constituconstitutional-destructiontions worldwide contain explicit provisions for how to deal with states of emergency. And they are used quite frequently. Between 1985 and 2014, at least 137 countries declared a state of emergency at least once. Under a state of emergency, some individual rights and liberties are usually suspended and the separation of powers is curtailed in favour of the executive or even a single person like the head of state or government and, by implication, to the detriment of parliament and the courts. Given that states of emergency can be crucial moments for the development of entire countries and taking into consideration how frequently they are used, it is amazing how little we know about constitutional emergency provisions.

Read more

Measuring the Rule of Law and Identifying Its Determinants

Prof. Dr. Stefan Voigt, Director Institute of Law & Economics, University of Hamburg

There is an almost universal consensus that the rule of law is desirable. Given this enthusiasm, it is remarkable how little is known about the factors conducive to it. A precondition for improving our knowledge of the rule of law is the ability to measure it. In a paper recently posted on the internet, together with Jerg Gutmann I set out to do just that. Based on very extensive data from a survey carried out in 99 countries, we propose a new indicator for the rule of law. It is the first such indicator that explicitly takes the quality of legal norms into account. If the rule of law means that legislation is general and applies to all individuals in a like fashion, taking the characteristics of the law explicitly into account seems crucial.

Read more