BelConLawBlog publishes a selected reading list of (I) new scholarship on Belgian constitutional law in journals and books, (II) decisions of the Belgian Constitutional Court, (III) upcoming conferences, and (IV) calls for papers. In order to submit relevant developments for our monthly overview, please contact us.

This overview was composed by Louis François (student assistant, UGent).

 1. Scholarship

A. Journals

 • Rechtskundig weekblad, 2018, no. 2 (8 September 2018)

B. INDEKEU, Bescherming tegen eigendomsbeperkingen van stedenbouwkundige aard, gezien door de bril van het EHRM en van de hoogste Belgische rechtscolleges”, 43-60

 • Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2018, no. 2

M. DE GROOT, “Het private beheer van overheidstaken in mensenrechtelijk perspectief: de verdeling van mensenrechtelijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in het licht van het stelsel van rechtsbescherming van het EVRM”, 73-87

 • Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2018, no. 3

D. BIJNENS, D. FRANSEN, S. POTARGENT, J. THEUNIS, “De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof: overzicht van rechtspraak 2016”, 131-175

 • Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2018, no. 4

K. Muylle, “Kroniek Parlementair Recht”, 254-265

R. VAN CROMBRUGGE, “Burgerparticipatie in Vlaanderen: de agenda van de decreetgever geëvalueerd”, 235-253

 • Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2018, no. 5

M. LELOUP, “Overdaad schaadt. Is de aansprakelijkheidsvordering voor fouten begaan door de hoogste rechtscolleges een uit te putten rechtsmiddel voor het EHRM?”, 288-302

 • Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2018, no. 7

H. BORTELS, “Rechtspraakoverzicht Grondwettelijk Hof 2017, bevoegdheid en rechtspleging”, 379-403

E. LANCKSWEERDT, “Naar een hoopgevende preambule bij de Grondwet”, 404-409

 • Nieuw Juridisch Weekblad, 2018, no. 387

T. BONNE, S. KEUNEN, “Aanvullende belastingbevoegdheid van lokale besturen”, 614-622

 • Juristenkrant, 2018, no. 373. (12 september 2018)

E. VANDENSANDE, “Hikstapsprong van het Grondwettelijk Hof in de juridische tweedelijnsbijstand”, 2

A. GODFROID, Y. BAYENS, “Recyclage-oorlog in Brasschaat: Grondwettelijk Hof kan niet lachen met wetgeving op maat”, 3

S. KEUNEN, “Publiekrechtelijke rechtspersonen genieten niet langer strafrechtelijke immuniteit”, 9

A-S. VANDAELE, “Tumultueuze zomer voor procesbelang bij Raad van State”, 11

N. LUYTEN, “Soap van de rolrechten bijna afgelopen?”, 14

W. DE SMEDT, “De gelijkenissen tussen het Poolse, het Roemeense en het Belgische justitiebeleid”, 16-17

B. FITEN, “Internetmemes en vrij meningsuiting”, 20

 •  Juristenkrant, 2018, no. 374. (26 september 2018)

S. KEUNEN, M. DECOCK, “Brussel stelt gemeentelijke bestuursvormen op punt”, 6

J. VAN ORSHOVEN, “People’s Climate Case”, 16

 • Tijdschrift voor wetgeving, 2018, no. 3.

P. POPELIER, “Rechtspraak Grondwettelijk Hof”, 165-177

W. DE COCK, “Lokale besturen. De notulen van de bestuursorganen van het OCMW. Een blik op heden en toekomst”, 155-162

P.D.G. CABOOR, H. EL BACHIRI, “Parlementair recht. De gezamenlijke decreten en ordonnanties schieten uit de startblokken (deel 1), 150-154

 • Journal des Tribunaux, 2018, no. 26

S. VAN DROOGHENBROEK: “La responsabilité de l'État-législateur : une très remarquable construction jurisprudentielle”, 600-603

 • Journal des Tribunaux, 2018, no. 27

F. TULKENS, “En France, la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle”, 625-627

 • Revue belge de droit constitutionnel, 2018, no. 1.

M. VERDUSSEN, “Une crise pas tout à fait comme les autres. Propos introductifs.”, 3-12

M. EL BERHOUMI, C. ROMAINVILLE, “Le parlementarisme rationalisé des entités fédérées: vecteur d’instabilité”, 13-49

S. VANDENBOSCH, J. CLARENNE, “Le rôle des parlements et des partis en période de crise: enjeux démocratiques”, 51-91

F. JANSSENS, “Une crise pas tout à fait comme les autres. Réaction”, 93-99

P. VANLEEMPUTTEN, “Une crise pas tout à fait comme les autres. Réaction”, 101-106

A-S. RENSON, L. DETROUX, “Des institutions francophones sclérosées à la suite de la crise politique ?”, 107-129

A-S. BOUVY, P-O. DE BROUX, “Les droits et les devoirs des mandataires publics : sortir du labyrinthe constitutionnel”, 131-179

G. DUMONT, “Les leçons constitutionnelles d’une crise politique inédite en Belgique dans cinq de ses collectivités politiques fédérées”, 181-202

B. Books

 • G. MARTYN, R. DEVLOO, Y. JORENS, Kennismaking met recht en rechtspraktijk, Brugge, die Keure, 2018, 530.
 • R. STEVENS, K. DIDDEN, Raad van State/ I. Afdeling bestuursrechtspraak / 2. Het procesverloop, Brugge, die Keure, 2018, 831.
 1. Decisions of the Belgian Constitutional Court

A. Violation of the Constitution / interpretation in accordance with the Constitution  

The Belgian Constitutional Court:

 • vernietigt de artikelen 3 en 6, 2°, van de wet van 21 juli 2016 houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie;verwerpt het beroep voor het overige; (5 July 2018, no. 86/2018 )
 • vernietigt artikel 7, 4° en 5°, van de wet van 21 november 2016 betreffende bepaalde rechten van personen die worden verhoord; handhaaft de gevolgen van de vernietigde bepalingen ten aanzien van alle op grond van die bepalingen vóór 1 september 2018 verleende bevelen tot aanhouding. (5 July 2018, no. 91/2018)
 • oordeelt dat artikel 8, tweede lid, en artikel 23, vierde lid, van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij artikel 19 van de wet van 7 januari 2018 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden in zoverre zij toestaan dat voorwerpen bedoeld in artikel 3, § 1, 17°, van de voormelde wet van 8 juni 2006 – zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij artikel 3 van de wet van 7 januari 2018 – die toebehoren aan derden te goeder trouw die niet bij het misdrijf betrokken zijn, worden verbeurdverklaard, in zoverre zij niet voorzien in de teruggave aan die personen van de verbeurdverklaarde voorwerpen en in zoverre zij niet voorzien in de oproeping van die personen opdat zij zich zouden kunnen uitspreken over de eventuele verbeurdverklaring; (19 July 2018, no. 99/2018 )
 • schorst de artikelen 68 en 69 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving; (19 July 2018, 107/2018 )
 • vernietigt de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers in zoverre zij de cumulatie van verschillende aanvullende vergunningen van onderscheiden klassen (A+, B+ en F1+) voor de uitbating van kansspelen en van weddenschappen via een en dezelfde domeinnaam en de daaraan verbonden URL’s niet verbiedt; (19 July 2018, no. 108/2018 )
 • oordeelt dat de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre zij de cumulatie van verschillende aanvullende vergunningen van onderscheiden klassen voor de exploitatie van kansspelen en het aannemen van weddenschappen via een en dezelfde domeinnaam en de daaraan verbonden URL’s niet verbiedt; (19 July 2018, no. 109/2018 )
 • vernietigt artikel 39, § 3, zesde tot achtste lid, van het decreet van de Franse Gemeenschap van 13 juli 1998 « betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving », zoals ingevoegd bij artikel 5 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 13 juli 2016 « betreffende de invoering van een cursus filosofie en burgerzin in het basisonderwijs en betreffende het behoud van de alternatieve pedagogische begeleiding in het secundair onderwijs »; handhaaft definitief de gevolgen van de vernietigde bepalingen tot het einde van het schooljaar 2018-2019; verwerpt het beroep voor het overige; (19 July 2018, no. 114/2018)

B. No violation of the Constitution

The Belgian Constitutional Court:

 • stelt dat artikel 37, vierde lid, van het Veldwetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt; (5 July 2018, no. 83/2018 )
 • oordeelt dat de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, in de interpretatie volgens welke zij niet van toepassing is op het ontslag van contractuele personeelsleden van het openbaar ambt, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, niet schendt; (5 July 2018, no. 84/2018 )
 • verwerpt het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het Vlaamse decreet van 9 december 2016 houdende wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtscolleges betreft onder voorbehoud van hetgeen is vermeld in B.13.2, B.27 en B.29. (5 July 2018, no. 87/2018 )
 • stelt dat, gelet op hetgeen in B.17.2 is vermeld, de artikelen 1017 en 1018 van het Gerechtelijk Wetboek, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 51 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, de artikelen 10, 11, 170 en 172 van de Grondwet niet schenden; (5 July 2018 no. 88/2018 )
 • stelt dat de artikelen 2, § 1, en 3 van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schenden; (5 July 2018, no. 89/2018 )
 • verwerpt het beroep tot vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 24 november 2016 houdende wijziging van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijk openbaar wegen- en waterwegendomein en diverse bepalingen betreffende het vervoer over de weg; (5 July 2018, no. 90/2018 )
 • verwerpt de beroepen tot vernietiging van de artikelen 2, 4, 5 en 6 van de wet van 2 december 2015 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de procedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistigen betreft, ingesteld door de vzw « Ligue des Droits de l’Homme » en door Naomi Bakambamba Tshipamba; en van artikel 3 van de wet van 14 december 2015 tot wijziging van artikelen 9bis en 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; (19 July 2018, no. 92/2018 )
 • oordeelt dat artikel 8, § 1, van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers schendt de artikelen 10, 11, 23, 105, 108 en 191 van de Grondwet niet schenden. Ook de artikelen 4, § 1, en 5 van dezelfde wet schenden de artikelen 22, 23 en 191 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag,niet; (19 July 2018, no. 93/2018)
 • stelt dat artikel 20 van de wet van 24 oktober 2011 « tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen » de artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, niet schenden; (19 July 2018, no. 94/2018 )
 • oordeelt dat de artikelen 35 en 111, derde lid, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, zoals zij van toepassing waren vóór de opheffing ervan bij het decreet van het Waalse Gewest van 20 juli 2016 « tot opheffing van het decreet van 24 april 2014 tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium en tot vorming van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling », de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 7bis ervan, niet schenden; (19 July 2018, no. 95/2018 )
 • stelt dat de artikelen 19 tot 75 van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering, in zoverre zij niet in een verjaringsregeling voor de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen tot internering voorzien, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schenden; (19 July 2018, no. 97/2018 )
 • oordeelt dat de artikelen 119, § 2, 120 en 121 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, niet schenden; (19 July 2018, no. 98/2018 )
 • bepaalt dat artikel 38, § 3sexies, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, zoals gewijzigd bij de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen en bij de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het beginsel van de niet-retroactiviteit van de wetten en met het beginsel van rechtszekerheid, niet schendt; (19 July 2018, no. 100/2018 )
 • verwerpt het beroep tot vernietiging van de woorden « en op het uitbreidingsgebied van het verblijfspark » in artikel D.II.63, eerste lid, 3°, vervat in artikel 1 van het decreet van het Waalse Gewest van 20 juli 2016 « tot opheffing van het decreet van 24 april 2014 tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium en tot vorming van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling »; (19 July 2018, no. 101/2018 )
 • oordeelt dat artikel 14 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en artikel 35, § 3, eerste lid, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schenden, in zoverre de werkgever op de vergoeding voor de overdracht van vermogensrechten die hij aan de uitvoerende kunstenaars uitkeert in het kader van een arbeidsovereenkomst socialezekerheidsbijdragen dient te betalen; (19 July 2018, no. 102/2018 )
 • stelt dat artikel 6, §§ 1 en 2, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, zoals vervangen bij artikel 4 van de wet van 8 december 2013 « tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen », de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt; (19 July 2018, no. 103/2018 )
 • verwerpt het beroep tot vernietiging van het Vlaamse decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, onder voorbehoud van de interpretaties vermeld in B.15.4 en in B.16.3.; (19 July 2018, no. 104/2018  )
 • verwerpt het beroep tot vernietiging van de artikelen 5 tot 12 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 25 november 2016 betreffende de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten, ingesteld door de openbare instelling met rechtspersoonlijkheid « het Gemeenschapsonderwijs »; (19 July 2018, no. 105/2018 )
 • oordeelt dat de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schenden; (19 July 2018, no. 106/2018 )
 • verwerpt de vordering tot schorsing van de wet van 7 februari 2018 houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen; (19 July 2018, no. 110/2018 )
 • verwerpt het beroep tot vernietiging van artikel 45 van het decreet van het Waalse Gewest van 9 maart 2017 houdende wijziging van bepaalde bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie; (20 September 2018 115/2018 )
Print Friendly, PDF & Email
Share on Social Media

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *