BelConLawBlog publishes a selected reading list of (I) new scholarship on Belgian constitutional law in journals and books, (II) decisions of the Belgian Constitutional Court, (III) upcoming conferences, and (IV) calls for papers. In order to submit relevant developments for our monthly overview, please contact us.

This overview was composed by Siemen Van den Broecke (student assistant, UGent).

I. Scholarship

A. Journals

 • De Juristenkrant, no. 365 (14 March 2018)
  P. DELTOUR, “Antwerpse rechtbank erkent persvrijheid Apache”, 1-2
  M. TAEYMANS, “Facebook mag geen gegevens van niet-gebruikers verzamelen”, 3
  B. WARNEZ, “Decreet lokaal bestuur snoeit in mandaten van gemeente en ocmw”, 4-5
  S. BOUZOUMITA, “Grondwettelijk Hof laat deur open voor monsterboetes in sociale strafzaken”, 6
  S. HENNAU en S. KEUNEN, “Vragen bij integratie van ocmw en gemeente”, 10
  J. VRIELINK en J. LIEVENS, “Wanneer valt het doek voor het hoofddoekenverbod?”, 11
  L. DECLERCQ, “Intrekking dotatie prins Laurent: strijdig met mensenrechten?”, 12
  L. STEVENS e.a., “Waarom de seksismewet wel een nuttig instrument is”, 13
  J. RIEMSLAGH, “Two words: ‘inclusion rider’ [Diversiteitsbeding]”, 16
   
 • De Juristenkrant, no. 366 (28 March 2018)
  F. MONDELAERS, “Vreemdelingenretributie doorstaat toets Grondwettelijk Hof”, 3
  ​J. VRIELINK, “Goed gesmurft: internetbelediging levert (toch) persmisdrijf op”, 4-5
   
 • Journal des tribunaux, 2018, no. 10
  M. BAETENS-SPETSCHINSKY, “Le non-respect par l'appelant de l'élection de domicile en Belgique faite par l'intimé domicilié à l'étranger et ses conséquences différenciées selon le mode d'introduction de l'appel”, 234-235
   
 • Journal des tribunaux, 2018, no. 11
  J. WILDEMEERSCH, “Une loi inconstitutionnelle et contraire au droit de l'Union : et alors ? Une déférence erronée vis-à-vis du législateur”, 256-257
   
 • Nieuw Juridisch Weekblad, 2018, no. 377
  R. VILAIN en W. YPERMAN, “Grondwettelijk Hof fluit Potpourri II deels terug”, 170-171
   
 • Nieuw Juridisch Weekblad, 2018, no. 379
  H. SEVERIJNS, “Voorrecht van rechtsmacht van magistraten”, 258-259
   
 • Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2018, no. 2
  M. DE GROOT, “Het private beheer van overheidstaken in mensenrechtelijk perspectief. De verdeling van mensenrechtelijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in het licht van het stelsel van rechtsbescherming van het EVRM”, 73-87
  S. HENNAU en S. KEUNEN, “Deadline 14/10: de gemeente Haaltert in een structurele coma (?)” , 94-99

B. Books

 • J. CRAEGHS, G. DEMARSIN, J. NEUTS, I. VERHEVEN, Handboek voor de Gemeenteraadsverkiezingen in het Vlaamse Gewest, Die Keure, 2018, 393 p.
 • M. DE GROOT, Overheidstoezicht op private rechtspersonen belast met taken van openbare dienst, Die Keure, 2018, 596 p.

II. Decisions of the Belgian Constitutional Court

A. Violation of the Constitution / interpretation in accordance with the Constitution  

The Belgian Constitutional Court:

 • vernietigt de artikelen 43 tot 49 en 51, eerste en tweede lid, van de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen, m.b.t. het belastbare tijdperk waarvoor dividenden worden uitgekeerd;

  handhaaft de gevolgen van de vernietigde bepalingen voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2018, met uitzondering van de belastingaanslagen waarbij de ‘Fairness Tax’ werd geheven ten laste van de Belgische vennootschappen die binnen de werkingssfeer vallen van de richtlijn 2011/96/EU van de Raad van 30 november 2011 ‘betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten’ op de winst die zij hebben ontvangen van hun dochterondernemingen en die zij op hun beurt hebben uitgekeerd, waardoor de drempel bepaald in artikel 4, lid 3, van de richtlijn werd overschreden; (1 March 2018, no. 24/2018);
   

 • vernietigt artikel 98 van het decreet van het Waalse Gewest van 23 juni 2016 houdende wijziging van het Milieuwetboek, van het Waterwetboek en van verscheidene decreten inzake afvalstoffen en milieuvergunning, m.b.t. de belasting op de instellingen die de terugnameplicht uitvoeren;

  vernietigt artikel 26 van het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017; (1 March 2018, no. 25/2018);
   

 • vernietigt in de paragrafen 2 en 3 van artikel 101/1 van de programmawet (I) van 29 maart 2012, zoals ingevoegd bij artikel 3 van de wet van 13 mei 2016 ‘tot wijziging van de programmawet (I) van 29 maart 2012 betreffende de controle op het misbruik van fictieve adressen door de gerechtigden van sociale prestaties, met het oog op de invoering van het systematisch doorzenden naar de KSZ van bepaalde verbruiksgegevens van nutsbedrijven en distributienetbeheerders tot verbetering van de datamining en de datamatching in de strijd tegen de sociale fraude’ de woorden ‘in het kader van artikel 101, § 1’, respectievelijk ‘in artikel 101, § 1, bedoelde’; (15 March 2018, no. 29/2018);
   
 • vernietigt artikel 2, 3°, van de wet van 3 augustus 2016 houdende diverse bepalingen ter bestrijding van terrorisme (III), betreffende het opheffen van de woorden ‘wanneer dergelijk gedrag, ongeacht of het al dan niet rechtstreeks aanstuurt op het plegen van terroristische misdrijven, het risico oplevert dat één of meer van deze misdrijven mogelijk wordt gepleegd’ in artikel 140bis van het Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 18 februari 2013; (15 March 2018, no. 31/2018);
   
 • vernietigt het decreet van het Waalse Gewest van 3 maart 2016 tot invoering van een indexsprong van de huurprijzen; (15 March 2018, no. 32/2018);
   
 • vernietigt de artikelen 29 tot 34 van de programmawet van 1 juli 2016 m.b.t. de opheffing van de btw-vrijstelling voor online kans- en geldspelen andere dan loterijen; 
  handhaaft de gevolgen van de vernietigde bepalingen; (22 March 2018, 34/2018);
   
 • stelt dat de artikelen 479 en 483 van het Wetboek van strafvordering de Grondwet schenden in zoverre zij, bij het afsluiten van het gerechtelijk onderzoek, niet voorzien in het optreden van een onderzoeksgerecht dat in het kader van een op tegenspraak gevoerde procedure overgaat tot de regeling van de rechtspleging en daarbij de toereikendheid van de bezwaren en de regelmatigheid van de rechtspleging beoordeelt; (22 March 2018; no. 35/2018); 
   
 • vernietigt artikel 79 van het decreet van het Waalse Gewest van 23 juni 2016 houdende wijziging van het Milieuwetboek, van het Waterwetboek en van verscheidene decreten inzake afvalstoffen en milieuvergunning, in zoverre het artikel 8bis, § 1, eerste lid, invoegt in het decreet van het Waalse Gewest van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen;

  vernietigt dezelfde bepaling, in zoverre zij, in hetzelfde decreet, artikel 8bis, § 5, vierde lid, 5°, invoegt, maar alleen in zoverre die bepaling de woorden «en voorschotten» bevat; (22 March 2018, no. 37/2018);
   

 • vernietigt artikel 2.12.3 van de wet van 12 juli 2016 houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016; (29 March 2018, no. 42/2018);
   
 • stelt dat artikelen 12, § 1, en 253 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing voor het aanslagjaar 2013, de Grondwet niet schenden in de interpretatie dat ‘soortgelijke weldadigheidsinstellingen’ enkel de instellingen zijn die fysieke of geestelijke zorg verstrekken;

  bepaalt dat dezelfde bepalingen de Grondwet niet schenden in de interpretatie dat instellingen waar, zonder winstoogmerk, andere zorg dan fysieke of geestelijke zorg aan hulpbehoevenden wordt verstrekt, als ‘soortgelijke weldadigheidsinstellingen’ worden beschouwd; (29 March 2018, no. 44/2018);
   

 • oordeelt dat artikel 13 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2017 betreffende de studie geneeskunde en de studie tandheelkunde de Grondwet schendt in zoverre het de studenten die vóór de inwerkingtreding van dat decreet zijn ingeschreven voor de studies van de eerste cyclus in de geneeskunde en in de tandheelkunde, die een verminderd programma hebben gevolgd, die niet geslaagd zijn voor alle cursussen waarin hun verminderingsovereenkomst voorziet maar die 30 tot 44 studiepunten van het eerste jaar van de cyclus hebben gevalideerd op het einde van het academiejaar 2016-2017, verhindert om de eerste 60 studiepunten van het studieprogramma van de eerste cyclus te verwerven alvorens te slagen voor het ingangs- en toelatingsexamen;

  bepaalt dat artikel 13 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2017 betreffende de studie geneeskunde en de studie tandheelkunde de Grondwet schendt in zoverre het de studenten die vóór de inwerkingtreding van dat decreet zijn ingeschreven voor de studies van de eerste cyclus in de geneeskunde en in de tandheelkunde, die geen verminderd programma hebben gevolgd maar die 30 tot 44 studiepunten van het eerste jaar van de cyclus hebben gevalideerd op het einde van het academiejaar 2016-2017, verhindert om de eerste 60 studiepunten van het studieprogramma van de eerste cyclus te verwerven alvorens te slagen voor het ingangs- en toelatingsexamen; (29 March 2018, no. 46/2018).

B. No violation of the Constitution

The Belgian Constitutional Court:

 • oordeelt dat Artikel 257, eerste lid, 4°, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij artikel 2, 2°, van het decreet van het Waalse Gewest van 10 december 2009 ‘houdende fiscale billijkheid en milieuefficiëntie voor het wagenpark en de passiefhuizen’, de Grondwet niet schendt; (22 March 2018, no. 33/2018);
   
 • bepaalt dat artikel 442ter, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals ingevoegd bij artikel 23 van de programmawet van 20 juli 2006, m.b.t. de aansprakelijk voor de betaling van de belastingschulden en toebehoren van een kasgeldvennootschap na overdraging van ten minste 75% van de aandelen, de Grondwet niet schendt, al dan niet in samenhang gelezen met het Eerste Aanvullen protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met het algemeen beginsel van het recht op een rechterlijke toetsing met volle rechtsmacht; (22 March 2018, no. 36/2018); 
   
 • stelt dat artikel 4.8.21, § 1, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vervangen bij artikel 5 van het decreet van 6 juli 2012 ‘houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft’, de Grondwet niet schendt; (29 March 2018, no. 40/2018).

(III) Upcoming conferences

Print Friendly, PDF & Email
Share on Social Media

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *