Monthly Overview – March 2016

BelConLawBlog publishes a selected reading list of (I) new scholarship on Belgian constitutional law in journals and books, (II) decisions of the Belgian Constitutional Court in which a violation of the Constitution has been found, (III) upcoming conferences, and (IV) calls for papers. In order to submit relevant developments for our monthly overview, please contact us.
This overview was composed by Elien Verniers (research assistant, UGent).

I. Scholarship

A. Journals

De Juristenkrant, no. 325 (9 March 2016)

S. SOMERS, “Schadevergoedingen als instrument om mensenrechten effectief te beschermen?”
Damages as instrument to protect human rights effectively?

J. VRIELINK, “De Grondwet gesmurft: jury omzeild bij internetbeledigingen”, 11
The constitution ‘smurfed’: jury sidestepped in cases of insults over the internet

De Juristenkrant, no. 326 (23 March 2016)

E. BREWAEYS, “Grondwettelijk Hof fluit wetgever terug over rechtsplegingsvergoeding ten laste van overheid”, 2
Constitutional Court halts legislator with regard to litigation cost borne by the government

R. BOONE, “Professor grondwettelijk recht Stefan Sottiaux pleit voor meer Vlaamse constitutionele autonomie”, 6
Professor Constitutional Law Stefan Sottiaux pleads for more Flemish constitutional autonomy

C. CONINGS en K. DE SCHEPPER, “Dataretentie: tweede keer, goede keer”, 12-13
Data retention: second time lucky

De Juristenkrant, no. 324 ( 24 February 2016)

R. BOONE, “Een diverser Grondwettelijk Hof, voor meer legitimiteit en kwaliteit”, 8
A more diversified Constitutional Court, for the sake of more legitimacy and quality

Journal des Tribunaux, 2016, no. 9

J.-P. MASSON, “Le non du père à la trappe !”, 142
No from father abolished!

Journal des Tribunaux, 2016, no. 10

J.-P. MASSON, “De possession d'état en délais, le parcours du combattant de Delphine”, 164
Possession of state in time, the obstacle course of Delphine

Nieuw Juridisch Weekblad, 2016, no. 337

J. VRIELINK & S. SOTTIAUX, “Genderquota in academische wereld. Juridische aspecten van het exclusief voorbehouden van academische posities aan vrouwelijke kandidaten”, 146
Gender quotas in academia. Legal aspects of exclusively preserving academic positions for female candidates

Rechtskundig Weekblad, no. 79-30

I. BOONE, “Koninklijk bloed, afstammingsrecht en het Grondwettelijk Hof”, 1162
Royal blood, affiliation law and the Constitutional Court

Rechtskundig Weekblad, no. 79-31

F. JUDO, “Taakstelling en financiering van de provincies – des Guten zu viel?”, 1202
Task setting and financing of the provinces – des Guten zu viel?

Tijdschrift voor gemeenterecht, no. 2016-1

K. WAUTERS, “De belasting op tweede verblijven en het gelijkheidsbeginsel: het belang van een afdoende motivering”, 28
Taxation on secondary houses and the principal of equality: the importance of a proper justification

F. VROMAN, “De nieuwe GAS-Wet en het Grondwettelijk Hof : venit !, vidit !, vicit ?”, 93
The new Act on Municipal Administrative Sanctions and the Constitutional Court: venit !, vidit !, vicit ?

D. PATTYN, “De GAS arresten: het laatste woord is niet gezegd”, 93
The Municipal Administrative Sanctions judgments : the last word has not yet been said

Tijdschrift voor Wetgeving, 2016, no. 1

S. VERSTRAELEN, “Constitutionele dialoog als een lens: onderzoek naar het wetgevend optreden na de vaststelling van een ongrondwettige lacune door het Grondwettelijk Hof”, 2
Constitutional dialogue as a lens: research on the legislative action after the determination of an unconstitutional lacuna by the Constitutional Court

G. VAN DER BIESEN, “Parlementair recht. De informatieverslagen van de Senaat”, 46
Parliamentary law. Information reports of the Senate

B. Books

– J. ASTAES & E. VAN DOOREN, Grondwettelijke beginselen van lokale fiscaliteit, Brugge, Vanden Broele, 2016, 99 p.
Constitutional principles of local taxation

– S. CASSESE, Research Handbook on Global Administrative Law, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2016, 608 p.

II. Decisions of the Belgian Constitutional Court (violation of the Constitution)

The Belgian Constitutional Court:

– oordeelt dat de artikelen 17 en 18 van de wet van 25 april 2014 ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet ongrondwettig zijn, omdat het criterium ‘algemeen belang’ een risico inhoudt met betrekking tot de rechtszekerheid;
rules that Articles 17 and 18 of the Act of 25 April 2014 rectifying several laws that regulate matters mentioned in Article 78 of the Constitution are unconstitutional, because the criterion ‘general interest’ entails a risk with regard to legal certainty (3 March 2016, no. 34/2016);

– beschouwt artikel 2262bis, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek als ongrondwettig in zoverre de burgerlijke rechtsvordering tot vergoeding van de schade die uit een mededingingsinbreuk voortvloeit, kan verjaren vooraleer een in kracht van gewijsde gegane uitspraak het bestaan van een mededingingsinbreuk vaststelt;
holds Article 2262bis, §1, par. 2 of the Civil Code unconstitutional insofar as a civil action for damages caused by an infringement of the competition rules can become barred before a judgment with force of res iudicata determines the existence of an infringement of the competition rules (10 March 2016, nr. 38/2016);

– vernietigt artikel XVII.39 van het Wetboek van economisch recht, in zoverre het er niet in voorziet dat vertegenwoordigende instanties uit andere lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte kunnen optreden als groepsvertegenwoordiger;
annuls Article XVII.39 of the Code of Economic Law, insofar as it does not provide that representative bodies from other Member States of the European Union and the European Economic Area can act as a group representative (17 March 2016, nr. 41/2016);

– beslist dat artikel 2022, derde lid, van het Wetboek diverse rechten en taksen zo moet worden geïnterpreteerd dat het de rechter niet verbiedt om rekening te houden met de concrete gegevens van elke zaak, met inbegrip van de financiële toestand van de belastingplichtige, teneinde na te gaan of de consignatie al dan niet aangewezen is om de wettelijke doelstelling te verwezenlijken;
decides that Article 2022, par. 3, of the Code of Various Rights and Taxes must be interpreted in a way that it does not prohibit the judge to take into account the concrete facts of every case, including the financial situation of the taxpayer, in order to investigate whether or not the consignment is appropriate to accomplish the legal objective (17 March 2016, nr. 44/2016);

– beschouwt artikel 31 van het Decreet van 13 juli 2012 ‘houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012’ als ongrondwettig omdat die bepaling terugwerkende kracht verleent aan de artikelen 27 tot 29 van hetzelfde decreet en daardoor op discriminerende wijze afbreuk doet aan het rechtszekerheidsbeginsel;
holds Article 31 of the Decree of 13 July 2012 ‘pertaining provisions to support the second amendment of the budget of 2012’ unconstitutional because this provision grants retroactive power to the Articles 27-29 of the same decree and therefore violates the principle of legal certainty in a discriminatory manner (24 March 2016, nr. 48/2016).

III. Conferences

– Democratische legitimiteit zonder Parlement: feit of fictie?
Democratic legitimacy without Parliament: fact or fiction?

  • 20 May 2016 (University of Antwerp)
  • Deadline for registration: 6 May 2016
  • for more information, see website
Print Friendly, PDF & Email
Share on Social Media

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *