BelConLawBlog publishes a selected reading list of (I) new scholarship on Belgian constitutional law in journals and books, (II) decisions of the Belgian Constitutional Court in which a violation of the Constitution has been found, (III) upcoming conferences, and (IV) calls for papers. In order to submit relevant developments for our monthly overview, please contact us.

This overview was composed by Ruth Delbaere (Research Assistant, UGent).

I. Scholarship

A. Journals

 • Journal des Tribunaux, 2015, no. 30
 1. R. VAN STEENBERGHE, “La légalité de la participation de la Belgique à la lutte armée contre l'État islamique en Irak”, 641                                                                                                                
  “Legality of the participation of Belgium in the armed fight against Islamic State in Iraq”
 • Nieuw Juridisch Weekblad, 2015, no. 327
 1. D. BRULOOT, “Regeling inzake hoger beroep tegen WCO-homologatievonnis ongrondwettig”, 591
  “Regulation concerning appeal against the judgment regarding the WCO-authorisation is unconstitutional”
 • Nieuw Juridisch Weekblad, 2015, no. 328
 1. S. SOMERS, “Discretionaire bevoegdheid Raad van State om omvang schadevergoeding te bepalen. Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel”, 618
  “Discretionary competence of the Council of State to determine the size of damages. Assessment of the principle of equality”
 • Rechtskundig Weekblad, 10 October 2015
 1. W. VAN EECKHOUTTE, “Kindergeld voor politieke vluchtelingen: «matig tot zwaarbewolkt: wachten»?”, 202  
  “Child benefits for political refugees: «moderately to heavily cloudy: wait?»”
 • Rechtskundig Weekblad, 17 October 2015
 1. R. VAN CROMBRUGGE , N. VANDEZANDE , N. VAN DE VELDE, “Bescherming van persoonsgegevens: is er ruimte voor een horizontale toepassing van het legaliteitsbeginsel in artikel 22 Gw.?”, 243
  “Protection of personal data: is there room for a horizontal application of the principle of legality in Article 22 of the Constitution?”
 • Revue belge de droit constitutionnel, 2015, no. 1
 1. F. DELPEREE, “La Constitution tunisienne modernité et tradition”, 3
  “The Tunisian Constitution: modern and traditional”
 1. L. MANISCALCO, “Des affaires pas si courantes que cela…”, 13
  “Business not as usual as this…”
   
 2. J. RIDAO I MARTIN, “Le « droit à décider » et le cas de la Catalogne”, 179
  “The « right to decide » and the case of Catalonia”
 • De Juristenkrant, 28 October 2015
 1. H. LAMON, “Gerechtelijke hervorming: magistraten bijna volledig teruggefloten door Grondwettelijk Hof”, 9
  “Judicial reform: magistrates called back almost entirely by the Constitutional Court”

B. Books

–   GOOSSENS, J. and CANNOOT, P., Recente ontwikkelingen in Belgisch Grondwettelijk recht 2014-2015, 2015, 141 p.
Recent developments in Belgian Constitutional law 2014-2015
 

–   POPELIER, P. and LEMMENS, K., The Constitution of Belgium, 2015, 312 p.

II. Decisions of the Belgian Constitutional Court (violation of the Constitution)

 1.  October 2015, no. 131/2015
 • Appeal for annulment
 • Contested legislation: Programmawet van 28 juni 2013 (art. 20)
  Programme Act of 28 June 2013 (art. 20)
 • Annulment
 • Keywords: Administrative law, Migrant law, Urgent medical help, Migrants that are entitled to a limited stay on the basis of article 9bis of the Act of 15 December 1980, due to a working visa B or an employment card, Exclusion
 • See: PDF
 1. 1 October 2015, no. 132/2015
 • Appeal for annulment
 • Contested legislation: Vlaams decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (art. 6.1.1 tot 6.5.4 en 10.2.2) 
  Flemish Decree of 12 July 2013 concerning historical monuments (art. 6.1.1 until 6.5.4 and 10.2.2)
 • Partial annulment – Maintenance of the consequences of the annulled provision
 • Keywords: Administrative law, Protection of heritage property, Limits to the usage of heritage property, Absence of a compensation procedure, Equality of civilians for public burdens, Protection procedure, Judicial authorisation, Financing of heritage property, Rights and freedoms, Right to a private and family life
 • See: PDF
 1. 1 October 2015, no. 133/2015
 • Preliminary question
 • Contested legislation: Art. 57sexies van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, ingevoegd bij art. 20 van de programmawet van 28 juni 2013
  Art. 57sexies of the organic Act of 8 July 1976 concerning public centres for social welfare, inserted by art. 20 of the Programme Act of 28 June 2013
 • Violation
 • Keywords: Administrative law, Migrant law, Urgent medical help, Migrants that are entitled to a limited stay on the basis of article 9bis of the Act of 15 December 1980, due to a working visa B or an employment card, Exclusion, Rights and freedoms, Economic, social and cultural rights, Right to a humane existence, Right to social welfare, Standstill obligation
 • See: PDF
 1. 1 October 2015, no. 135/2015
 • Appeal for annulment
 • Contested legislation: Decreet van het Waalse Gewest van 13 maart 2014 tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en van diverse bepalingen betreffende het toezicht over de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten
  Decree of the Walloon Region of 13 March 2014 to modify the Code of local democracy and decentralisation and of various provisions concerning the supervision on institutions tasked with the management of the temporalies of recognised services
 • Partial annulment
 • Keywords: Constitutional law, Competences of the regions, Walloon Region, Subordinate administrations, Churches and institutions tasked with the management of the temporalies of recognised services, Federal competences, Gifts to seminars, Prerequisite of acceptance by the minister of Services, Public law, Administrative supervision, Rights and freedoms, Religious freedom and freedom of service
 • See: PDF
 1. 15 October 2015, no. 138/2015
 • Appeal for annulment
 • Contested legislation: Wet van 18 februari 2014 betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie (art. 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 34, 37, 40, 41 en 45)
  Act of 18 February 2014 concerning the introduction of an autonomous management for the judicial organisation (Art. 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 34, 37, 40, 41 and 45)
 • Partial annulment – Maintenance of the consequences of the annulled provision
 • Keywords: Procedural law, Management of the judicial organisation, Autonomous management, Central management, Management structure in the courts and public prosecutor’s office, A posteriori control of the executive power, Absence of separate management structures for head registrars and registrars
 • See: PDF
 1. 15 October 2015, no. 139/2015
 • Appeal for annulment
 • Contested legislation: Wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde
  Act of 1 December 2013 concerning the reformation of the judicial districts and to adapt the Procedural Code in order to enhance the mobility of members of the judicial order
 • Partial annulment – Maintenance of the consequences of the annulled provision
 • Keywords: Procedural law, Procedural posts, Magistracy, Mobility, Absence of the mandatory consent of a magistrate subjected to a measure of mobility and modalities concerning that measure, Costs and duration of mobility of a magistrate, Rights and freedoms, Economic, Social and Cultural Rights
 • See: PDF
 1. 15 October 2015, no. 141/2015
 • Preliminary question
 • Contested legislation: Art. 1, § 1, en art. 3, eerste lid, 1°, a), en 2°, a), van het decreet van het Waalse Gewest van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit
  Art. 1, § 1, and art. 3, first paragraph, 1°, a), and 2°, a), of the Decree of the Walloon Region of 27 October 2011 concerning support for the creation of jobs via the promotion of going from a job to the statute of a self-employed person as primary activity
 • Violation
 • Keywords: Economic law, Economic expansion, Financial incentive for persons who are subjected to the social statute of self-employed persons, Field of application, Persons who are domiciled or have their registered office in the German speaking part of the Walloon Region, Exclusion
 • See: PDF
 1. 22 October 2015, no. 145/2015
 • Appeal for annulment
 • Contested legislation: Decreet van 9 januari 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de beheersorganen van de inrichtingen voor bejaarde personen in het Waalse Gewest – Decreet van 9 januari 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van de door het Waalse Gewest erkende privé-instellingen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet – Decreet van 9 januari 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van de door het Waalse Gewest erkende privé-instellingen          
  Decree of 9 January 2014 concerning the improvement of an equal representation of women and men in the management organs of the institutions for elderly persons in the Walloon Region – Decree of 9 January 2014 concerning the improvement of an equal representation of women and men in boards of directors of by the Walloon Region recognised private institutions for affairs concerning Article 138 of the Constitution – Decree of 9 January 2014 concerning the improvement of an equal representation of women and men in boards of directors of by the Walloon Region recognised private institutions
 • Partial annulment
 • Keywords: Constitutional law, Competences of the regions, Walloon Region, Institutions for elderly persons who have been founded in the form of corporations, Permit, Conditions, Health policy, Policy concerning elderly persons, Federal competences, Exclusive competences, Economy, Trade law and corporate law, Public law, Management organs of certain institutions, Sanction, Area of application, Rights and freedoms
 • See: PDF
 1. 22 October 2015, no. 148/2015
 • Preliminary question
 • Contested legislation: Gerechtelijk Wetboek (art. 871)
  Procedural Code (Art. 871)
 • Violation or no violation, depending on the interpretation
 • Keywords: Procedural law, Civil procedure, Proof, Competence of the judge, Obligation for a party to make the private address of the witness available in order to call upon the witness, Rights and freedoms, Right to a private and family life
 • See: PDF  

 10.  22 October 2015, no. 149/2015

 • Preliminary question
 • Contested legislation: Art. 12 en 14 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen, zoals zij van toepassing waren op de aanslagjaren 1995 en 1996
  Art. 12 and 14 of the Ordonnance of the Brussels Capital Region of 23 July 1992 concerning the regional tax for occupiers of built properties and holders of a right to certain real estates, as applicable on assessment years 1995 and 1996
 • Violation
 • Keywords: Fiscal law, Regional taxes, Brussels Capital Region, Tax on built properties and on certain real estates, Tax payers who did not comply with their obligation to submit a tax return, Compulsory taxation
 • See: PDF
 1. 29 October 2015, no. 152/2015
 • Appeal for annulment
 • Contested legislation: Vlaams decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (art. 16, derde lid, 17, 19, 21, 33, tweede lid, 34, 36, 40, § 5, 43, 49, §§ 1 en 2, 76, 79, 81, 83, 84)
  Flemish Decree of 4 April 2014 concerning the organisation and administration of justice of certain Flemish administrative justice colleges (Art. 16, third paragraph, 17, 19, 21, 23, second paragraph, 34, 36, 40, § 5, 43, 49, §§ 1 and 2, 76, 79, 81, 83, 84)
 • Partial annulment
 • Keywords: Administrative law, Flemish administrative justice colleges, Administration of justice, Administrative loop, Formal obligation to motivate, Expenses and costs, Costs of the administrative loop, Principle of legality, Competence, Rights and freedoms, Jurisdictional guarantees, Standstill-obligation
 • See: PDF

III. Conferences

IV. Calls for papers

 1.  IACL Melbourne roundtable – The Invisible Constitution in Comparative Perspective

 • 2-3 March 2016 at the Centre for Comparative Constitutional Studies at Melbourne Law School
 • Deadline for abstract submission (max. 300 words): 30 November 2015
 • See website
 1. Symposium on Bicameralism under Pressure: Constitutional Reform of National Legislatures
 • 2-3 May 2016 at the Center for Parliamentary Studies at LUISS Guido Carli University of Rome
 • Deadline for abstract submission (max. 500 words): 30 November 2015
 • See website
 1. Symposium on Constitutionalism under Extreme Conditions
 • 18 July 2016 from 9.30 AM until 6.30 PM at the University of Haifa in Haifa, Israel
 • Deadline for CV and abstract submission (max. 750 words): 1 February 2016
 • See website
Print Friendly, PDF & Email
Share on Social Media

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *