Monthly Overview – April 2016

BelConLawBlog publishes a selected reading list of (I) new scholarship on Belgian constitutional law in journals and books, (II) decisions of the Belgian Constitutional Court in which a violation of the Constitution has been found, (III) upcoming conferences, and (IV) calls for papers. In order to submit relevant developments for our monthly overview, please contact us.

This overview was composed by Elien Verniers (research assistant, UGent).

I. Scholarship

A. Journals

– De Juristenkrant, no. 327 (6 April 2016)

F. KEULENEER, “Proost, Confraters!”, 11
Cheers, Colleagues!

R. BOONE, “De parlementaire onderzoekscommissie”, 16
The parliamentary committee of inquiry

– De Juristenkrant, no. 328 (20 April 2016)

J. PIJPEN, “Goederen die rechtspersoon nodig heeft voor beroep zijn beslagbaar”, 4
Goods needed by a legal person for professional purposes can be seized

T. MOONEN , “Federalisme is…samen tol heffen”, 16
Federalism is…charging toll together

– Revue belge de droit constitutionnel, no. 2015-4

D. GUÉNETTE, “La modification constitutionnelle au Canada – Quelle procédure de révision pour quelle constitution?”, 417
The constitutional alteration in Canada – Which amendment procedure for which constitution?

P. DERMINE, “Les neuf juges et le mariage homosexuel – Un bref commentaire de l'arrêt Obergefell v. Hodges de la Cour suprême des Etats-Unis (26 juin 2015)”, 455
The nine judges and the gay marriage – A brief comment on the judgment Obergefell v. Hodges of the Supreme Court of the United States (26 June 2015)

M. VERDUSSEN, “Stephen Breyer et la Cour Suprême des Etats-Unis”, 471
Stephen Breyer and the Supreme Court of the United States

B. Books

– T. MOONEN, De keuzes van het Grondwettelijk Hof, Brugge, Die Keure/La Charte, 2016, 344 p.
The choices of the Constitutional Court

– B. SEUTIN & G. VAN HAEGEDOREN, De bevoegdheden van de gewesten, Brugge, Die Keure/La Charte, 2016, 520 p.
The powers of the regions

II. Decisions of the Belgian Constitutional Court (violation of the Constitution)

The Belgian Constitutional Court:

– vernietigt de woorden « en opleidingen » in artikel 21, eerste lid, 14°, van het decreet 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies, omdat dit een niet evenredig beperking vormt van de vrijheid van onderwijs;
annuls the words « and programs » in Article 21, par. 1, 14° of the Decree of 7 November 2013 determining the landscape of higher education and the academic organization of the studies, because it constitutes a disproportional restriction of the freedom of education (21 April 2016, no. 53/2016);

-oordeelt de artikelen 40 tot 43, 45 tot 48 en 78 van het decreet van 9 mei 2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos ongrondwettig, in zoverre die bepalingen niet voorzien in de mogelijkheid tot inspraak voor het publiek;
rules Articles 40 til 43, 45, 48 and 78 of the Decree of 9 May 2014 altering the regulation on nature and forest unconstitutional, insofar as these provisions do not provide the possibility of public participation (28 April 2016, no. 57/2016);

– beschouwt artikel L4211-3, § 5, van het Waalse Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie ongrondwettig in zoverre zij van toepassing is op de uitgaven en kosten met betrekking tot de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen van oktober 2012;
holds Article L4211-3, § 5 of the Walloon Code of Local Democracy and Decentralization unconstitutional, insofar as it is applicable to the expenses and costs regarding the municipal and provincial council elections of October 2012 (28 April 2016, no. 58/2016);

– beslist dat artikel 22sexies van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid ongrondwettig is, omdat het niet mogelijk maakt om het ouderdomspensioen van de uit de echt gescheiden echtgenote van een verzekerde, te laten ingaan op 55-jarige leeftijd wanneer de echtscheiding vóór 1 januari 2007 heeft plaatsgevonden;
decides that Article 22sexies of the Act of 17 July 1963 on overseas social security is unconstitutional, because it does not provide the possibility to commence an old-age pension of a divorced wife of an insured person at the age of 55 when the divorce took place before 1 January 2007 (28 April 2016, no. 59/2016);

-oordeelt dat onder Artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu moet worden verstaan dat het college van burgemeester en schepenen kan deelnemen in het geding, niet enkel om de vordering van de inwoner te ondersteunen, maar ook om die te betwisten;
rules that Article 1 of the Act of 12 January 1993 concerning a right of action on the protection of the environment must be interpreted in the way that the Board of Mayor and Aldermen can participate in the proceedings, not only to support the action of the inhabitant, but also to contest it (28 April 2016, no. 60/2016).

 

Print Friendly, PDF & Email
Share on Social Media

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *