Kleur bekennen: ideologische balans in US Supreme Court en Belgisch Grondwettelijk Hof

Arne Cools, Cédric Labens, Liselotte Leenaerts en Manon Moerman (master studenten UGent), Jurgen Goossens (doctoraal onderzoeker, UGent) en Pieter Cannoot (assistent, UGent)

See English version below

SCOTUSDe vraag wie Antonin Scalia, rechter in het Supreme Court of the United States (SCOTUS) zal opvolgen na zijn recentelijk overlijden, verhit al enige tijd de gemoederen in de Verenigde Staten. Er staat dan ook heel wat op het spel.
Een nieuwe rechter binnen SCOTUS kan immers de ideologische balans binnen het Hof doen omslaan. In België is de benoeming van een nieuwe rechter in het Grondwettelijk Hof zelden een hot topic in het maatschappelijk debat. In dit blogbericht analyseren we de belangrijkste gelijkenissen en verschillen tussen het Belgisch Grondwettelijk Hof en SCOTUS inzake verschillende aspecten die betrekking hebben op de politieke of ideologische positie van de rechter. Hoe zijn beide instellingen samengesteld en hoe verloopt de benoemingsprocedure van de rechters? In welke mate hebben politieke en ideologische overtuigingen een waarneembare invloed op de besluitvorming van beide hoven? Ten slotte wordt de mogelijkheid en wenselijkheid onderzocht om, zoals in de VS, dissenting
en concurring opinions in te voeren in het Belgisch Grondwettelijk Hof.

Read more

Ideological balance in US Supreme Court and Belgian Constitutional Court

Arne Cools, Cédric Labens, Liselotte Leenaerts and Manon Moerman (master students UGent), Jurgen Goossens (doctoral researcher, UGent) and Pieter Cannoot (assistant, UGent)

SCOTUS Following his recent passing, the succession of Antonin Scalia, Justice of the Supreme Court of the United States (SCOTUS), has sparked heated discussions in the United States for some time now. After all, there is a lot at stake. A new justice within SCOTUS could shift the ideological balance within the Court. In Belgium, the appointment of a new judge within the Constitutional Court is seldom a hot topic of discussion. This blog post analyzes the main similarities and differences between the Belgian Constitutional Court and SCOTUS regarding various aspects of the political or ideological positioning of the judge. How are both courts composed, and what is the appointment procedure for judges? To what extent do political and ideological convictions have a visible influence on the decision-making process of both courts? Lastly, we will examine the possibility and desirability of introducing dissenting and concurring opinions in the Belgian Constitutional Court, comparable to SCOTUS.

Read more

Monthly Overview – March 2016

Monthly Overview – March 2016

BelConLawBlog publishes a selected reading list of (I) new scholarship on Belgian constitutional law in journals and books, (II) decisions of the Belgian Constitutional Court in which a violation of the Constitution has been found, (III) upcoming conferences, and (IV) calls for papers. In order to submit relevant developments for our monthly overview, please contact us.
This overview was composed by Elien Verniers (research assistant, UGent).

Read more

Monthly Overview – February 2016

Please remark our new, improved listing of decisions of the Belgian Constitutional Court in which a violation of the Constitution has been found.

BelConLawBlog publishes a selected reading list of (I) new scholarship on Belgian constitutional law in journals and books, (II) decisions of the Belgian Constitutional Court in which a violation of the Constitution has been found, (III) upcoming conferences, and (IV) calls for papers. In order to submit relevant developments for our monthly overview, please contact us.
This overview was composed by Elien Verniers (research assistant, UGent).

Read more

Integratie van het OCMW in de gemeente: het bipolaire model onder druk

Lisa Embo, Mathias De Potter, Ward Diependaele, Robin Verbeke (masterstudenten Grondige Studie Grondwettelijk Recht, UGent), Pieter Cannoot (assistent, UGent) en Juan Benjumea Moreno (assistent, UGent)

See English version here

OCMW schema _ NLDe Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (hierna de OCMW’s) staan op het punt om structurele veranderingen te ondergaan. De OCMW’s gaan immers niet langer een aparte entiteit uitmaken op gemeentelijk niveau, maar zullen in de toekomst deel gaan uitmaken van het gemeentelijk organigram zelf, met een eventueel uitzonderingsrecht voor de centrumsteden. Dit is een van de doelstellingen van het Vlaams regeerakkoord van 2014. De integratie zou tegen 2019 een feit moeten zijn. Of men deze ambitieuze doelstelling zal bereiken, is echter nog maar de vraag, want nu al rijzen de eerste problemen omtrent deze integratie. Allereerst is het nog niet duidelijk geworden hoe de operatie juridisch zal verwezenlijkt worden. Dit en nog tal van andere vragen zullen het onderwerp uitmaken van talloze discussies in de Vlaamse regering, de lokale besturen en zeker ook op federaal niveau.

Read more

Integration of the Public Centres for Social Welfare in the municipality: the bipolar model under pressure

Lisa Embo, Mathias De Potter, Ward Diependaele, Robin Verbeke (Master Students, Advanced Study Constitutional Law, Ghent University), Pieter Cannoot (assistant, Ghent University) and Juan Benjumea Moreno (assistant, Ghent University)

OCMW schema _ ENThe Flemish government plans a vast structural reform of the Public Centres for Social Welfare (PCSW).  The PCSWs will no longer be a separate local entity, but will be integrated into the local administrations. An exception will possibly be provided for certain central cities. This is one of the main objectives of the current Flemish government, which they wish to achieve by 2019. The integration is a very ambitious project, as proven by the problems that have already arisen. For example, the Flemish government is yet to agree on how to integrate the PCSWs into the local administrations. This and other similar issues are expected to become the subject of numerous future discussions in the federal, regional and local governments.

Read more

Monthly Overview – December 2015 and January 2016

BelConLawBlog publishes a selected reading list of (I) new scholarship on Belgian constitutional law in journals and books, (II) decisions of the Belgian Constitutional Court in which a violation of the Constitution has been found, (III) upcoming conferences, and (IV) calls for papers. In order to submit relevant developments for our monthly overview, please contact us.
This overview was composed by Ruth Delbaere (Research Assistant, UGent).

Check out our new style for listing the rulings of the Constitutional Court in which a violation of the Constitution has been found.

Read more

XLIIe PUC Willy Delva: Rechtsbescherming in het publiekrecht: kan er nog gebouwd worden in Vlaanderen?

Burgers en anewspreviewctiecomités vechten de laatste tijd in toenemende mate overheidshandelingen aan voor de rechter. De XLIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva besteedt dan ook aandacht aan de vraag of er nog kan gebouwd worden in Vlaanderen, gelet op de toegenomen rechtsbescherming tegen de overheid en de invloed van het zogenaamde NIMBYsyndroom.

Zie Programma - Praktische informatie - Inschrijvingsformulier

De eerste sessie staat in het teken van rechtsherstel en overheidsaansprakelijkheid.

De tweede sessie focust op (alternatieve) geschilbeslechting, burgerparticipatie en de techniek van legislatieve validatie.

In de derde sessie wordt de boutade ‘wat Vlaanderen zelf doet, doet ze beter’ kritisch tegen het licht gehouden met betrekking tot de oprichting van Vlaamse bestuursrechtscolleges.

De vierde sessie analyseert uitvoerig de nieuwe rechtsinstrumenten van de bestuursrechter met het oog op een finale geschilbeslechting, zoals de bestuurlijke lus.

De vijfde sessie belicht het toegenomen belang van het omgevingsrecht, waarbij wordt stilgestaan bij de invloed van internationaal en Europees recht, de milieueffectrapportage en de omgevingsgvergunning.

Professor grondwettelijk recht en Minister van Staat Johan Vande Lanotte sluit de cyclus af met de slotrede ‘Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid: kritische analyse en quo vadis’.

Het organiserend comité,

Prof. J. Vande Lanotte, J. Goossens, P. Cannoot

Read more

Belgium and the refugee crisis: the quest for solutions

Yves Ballez, Ariadne Frangi, Thomas Ngeze and Dorien Surinx (master students Advanced Study Constitutional Law, Ghent University), Pieter Cannoot (assistant, Ghent University) and Juan Benjumea Moreno (assistant, Ghent University)

See Dutch version below

naamloosAccording to the UN refugee agency UNHCR the sad record of nearly 60 million forcibly displaced people has been reached. The conflicts in Syria, Iraq and Yemen have created a flow of refugees, which is more and more moving towards the EU. This influx obviously leads to significant challenges. International law after all dictates that states bear an important responsibility towards these refugees. Hence, the EU should also provide a powerful, common and effective answer to this crisis.

The presence of refugees in Europe has certainly got governments thinking, especially with regard to social rights. “Either open borders and coordinated migration or a closed social security system” N-VA chairman  Bart De Wever stated. Should the Geneva Convention indeed be updated? Can we tackle this problem structurally and on a European level, for example by guarding the external borders more severely and distributing asylum applications proportionally? Or should Belgium take its own precautions by implementing a separate social status for refugees?

Read more

België en de vluchtelingencrisis: de zoektocht naar oplossingen

Yves Ballez, Ariadne Frangi, Thomas Ngeze en Dorien Surinx (masterstudenten Grondige Studie Grondwettelijk Recht, UGent), Pieter Cannoot (assistent, UGent) en Juan Benjumea Moreno (assistent, UGent)

Volgens VNnaamloos-vluchtelingenorganisatie UNHCR hebben we het trieste recordaantal van bijna 60 miljoen gedwongen ontheemden bereikt. De conflicten in Syrië, Irak en Jemen zorgen voor een vluchtelingenstroom die meer en meer richting de Europese Unie trekt. Uiteraard leidt deze toestroom tot belangrijke uitdagingen. Staten dragen  op grond van het internationaal recht immers een belangrijke verantwoordelijkheid ten aanzien van vluchtelingen. Bovendien dient de EU een krachtig, gemeenschappelijk en effectief antwoord te bieden op deze crisis. De aanwezigheid van vluchtelingen in Europa zet de regeringen alvast aan het denken, zo ook op het terrein van de sociale rechten. “Het is ofwel open grenzen en gecoördineerde migratie, ofwel gesloten sociale zekerheid ” luidde het bij N-VA voorzitter Bart De Wever. Dient de Conventie van Genève inderdaad geüpdatet te worden? Kunnen we dit probleem gestructureerd aanpakken op Europees niveau, door bijvoorbeeld de buitengrenzen strenger te bewaken en de asielaanvragen evenredig te verdelen? Of moet België dan maar zelf voorzorgsmaatregelen nemen door een apart sociaal statuut voor vluchtelingen in te voeren?

Read more