BelConLawBlog publishes a selected reading list of (I) new scholarship on Belgian constitutional law in journals and books, (II) decisions of the Belgian Constitutional Court, (III) upcoming conferences, and (IV) calls for papers. In order to submit relevant developments for our monthly overview, please contact us.

This overview was composed by Marie DeCock (student assistant, UGent)

I. Scholarship

A. Journals

 • De Juristenkrant, no. 333 (14 September 2016)

M. VERHOEVEN, “Drempels voor toegang tot pro Deo verhoogd”, 2

E. DE BOCK, “Wettelijke vervaltermijnen voor kind om afstamming te betwisten brokkelen verder af”, 4

R. BOONE, “'Mensen willen emanciperen via het strafrecht is principieel problematisch’ [Interview met Jogchum Vrielink]”, 12-13

 • Revue belge de droit constitutionnel, 2016, no. 1

X. DELGRANGE, “La gratuité de l'enseignement obligatoire au regard du droit international des droits de l'homme”, 7-25

C. BEHRENDT, “L'âge de début de l'obligation scolaire”, 29-40

M. EL BERHOUMI, “L'abaissement du début de l'obligation scolaire par l'autorité fédérale ou par les communautés au regard de la répartition des compétences et des droits fondamentaux en matière d'enseignement”, 41-57

M. UYTTENDAELE, S. KAISERGRUBER, “Le chemin des écoliers sera-t-il fédéral ou communautaire ? Réflexions sur la répartition des compétences en matière d'obligation scolaire”, 59-69

M. VERDUSSEN, “La fréquentation de l'enseignement maternel : compétence fédérale ou communautaire ?”, 71-80

 • Journal des tribunaux , 2016, no. 27      

   

  P. DERMINE, “La discipline budgétaire européanisée à l'aune de la Constitution belge”, 471-472


B. Books

 • H. COREMANS, J. DUJARDIN, B. SEUTIN, M. VAN DAMME, G. VERMEYLEN, Beginselen van wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving, Brugge, Die Keure, 2016.
   
 • A. D'ESPALLIER, Redelijke aanpassingen, evenredigheid en rol van de rechter, Brugge, Die Keure, 2016, 336 p.  

II. Decisions of the Belgian Constitutional Court

A. Violation of the Constitution / interpretation in accordance with the Constitution

The Belgian Constitutional Court:

 • vernietigt de woorden “een of meerdere leden van de lokale politie en van de federale politie en een of meerdere experten” in artikel 36ter/1, §1, tweede lid, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals ingevoegd bij artikel 42 van de wet van 18 maart 2014 betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering.   

   

  annuls the words one or more members of the local police and of the federal police and one or more experts in article 36ter/1, § 1, second paragraph, of the act of 8 December 1992 on the protection of privacy with regard to the processing of personal data, as inserted by article 42 of the act of 18 March 2014 regarding the management of police information and regarding the amendment of the act of 5 August 1992 on the police office, the act of 8 December 1992 on the protection of privacy with regard to the processing of personal data and the Code of criminal procedure. (14 July 2016, no. 108/2016);                      

 • vernietigt de woorden “het Franstalige gedeelte van” in artikel 1, § 1, en in artikel 3, eerste lid, 1°, a), en 2°, a), van het decreet van het Waalse Gewest van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit;       

   

  annuls the words the French-speaking part of in article 1, §1, and in article 3, first paragraph, 1°, a) and 2°, a), of the Decree of the Walloon region of 27 October 2011 concerning the granting of aid for job creation through the promotion of the professional transition to self-employment as main activity. (14 July 2016, no. 110/2016); 
   

 • oordeelt artikel 2 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 22 december 1994 betreffende de onroerende voorheffing als ongrondwettig, in zoverre het de schoolgebouwen die toebehoren aan “een Gemeenschap, een Gewest of een publiekrechtelijke persoon die onder een zodanige instelling ressorteert”, aan een minder gunstige fiscale regeling onderwerpt dan de schoolgebouwen die toebehoren aan andere openbare overheden of aan particulieren;     

   

  holds article 2 of the Ordinance of the Brussels capital region of 22 December 1994 on the property tax as unconstitutional, insofar as the school buildings belonging to a community, a region or a public person who is covered by such an institution, are enjoying a less favorable taxation than the school buildings belonging to other public authorities or to private individuals. (14 July 2016, no. 111/2016);

 • vernietigt de artikelen 7 en 8 van de wet van 18 december 2015 betreffende de assimilatie van een periode van non-activiteit van bepaalde leden van de geïntegreerde politie voor de loopbaanvoorwaarde om met vervroegd pensioen te vertrekken, betreffende de cumulatie met een pensioen van de publieke sector, betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en betreffende de pensioenen van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart.

   

  annuls articles 7 and 8 of the act of 18 December 2015 on the assimilation of a period of non-activity of certain members of the integrated police for the condition that must be fulfilled to enjoy an early retirement, on the cumulation with a pension from the public sector, on the guaranteed income for the elderly and on the pensions of the flying personnel of the civil aviation. (14 July 2016, no. 112/2016);

 • beschouwt artikel 162bis, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering als ongrondwettig, in zoverre dit artikel de strafrechter niet toelaat om een rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep toe te kennen aan de vrijgesproken beklaagde en aan de burgerlijke aansprakelijke ten laste van de in het ongelijk gestelde burgerlijke partij die, bij ontstentenis van enig beroep van het openbaar ministerie, hoger beroep heeft ingesteld tegen een vrijsprekend vonnis dat is gewezen op een door het openbaar ministerie ingestelde vordering;      

   

  holds article 162bis, second paragraph, of the Code of criminal procedure as unconstitutional, insofar as this article does not permit the criminal judge to grant compensation of the litigation costs on appeal to the acquitted defendant  and to the person who is civil liable, imposed on the unsuccessful plaintiff that, in the absence of any appeal of the public prosecutors office, appealed against a judgment that contains a not-quilty verdict, that is pronouced to a claim by the public prosecutors office. (22 September 2016, no. 113/2016);     
             

 • oordeelt artikel 203, eerste lid, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, zoals het van toepassing is in het Waalse Gewest, als ongrondwettig, in zoverre het toelaat dat het ontdoken recht ondeelbaar verschuldigd is door de partijen bij een verkoopakte die niet hebben deelgenomen aan de bewimpeling van een deel van de verkoopprijs of daarvan geen kennis hadden;   

   

  rules article 203, first paragraph, of the Code of registration, mortgage and court fees, as it applies in the Walloon region, unconstitutional, insofar as it allows that the evaded right is indivisibly owed by the parties of an act of sale, who did not participate in the hiding of a part of the sale price or had no knowledge thereof. (22 September 2016 no. 115/2016);          

 • oordeelt dat artikel 347-1 van het Burgerlijk Wetboek ongrondwettig is, in zoverre het artikel niet toestaat dat een meerderjarige persoon met een adoptieve afstammingsband het voorwerp van een gewone adoptie uitmaakt;        

   

  rules article 347-1 of the Civil Code unconstitutional, insofar as the article does not allow an adult person with an adoptive bond being the object of an ordinary adoption. (22 September 2016, no. 116/2016);            

 • oordeelt dat artikel 353bis van de programmawet (I) van 24 december 2002 ongrondwettig is, in zoverre het artikel niet van toepassing is op de werknemers die als gevolg van het faillissement van een onderneming werden ontslagen in de periode van 1 februari tot 30 juni 2011;      

   

  rules article 353bis of the act (I) of 24 December 2002 unconstitutional, insofar as the article does not apply to the employees who, as a result of the bankruptcy of a company, were fired during the period from 1 February to 30 June 2011. (22 September 2016, no. 120/2016);  
   

 • oordeelt dat artikel 64, §1, eerste lid, en §2, van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007, ongrondwettig is;   

   

  rules article 64, §1, first paragraph, and §2, of the act of 22 July 1953 that establishes an Institute of Company auditors and organizes the public oversight on the profession of auditor, coordinated on 30 April 2007, unconstitutional. (22 September 2016, no. 122/2016);   
   

 • vernietigt artikel 22 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 18 december 2015 houdende het eerste deel van de fiscale hervorming;

   

  annuls article 22 of the the Ordinance of the Brussels capital Region of 18 December 2015 on the first part of the fiscal reform. (22 September 2016, no. 123/2016);  

B. No violation of the Constitution

The Belgian Constitutional Court:

 • oordeelt dat artikel 3, 6°, van de programmawet van 5 augustus 2003, in zoverre het een bekrachtiging inhoudt van het koninklijk besluit van 28 december 1999 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, grondwetsconform is;

   

  rules that article 3, 6°, of the act of 5 August 2003, insofar it implies an endorsement of the Royal Decree of 28 December 1999 amending the code of value-added tax, is in accordance with the Constitution. (7 July 2016, no. 107/2016);

 • handhaaft de gevolgen van de gedeeltelijk vernietigde bepaling tot de inwerkingtreding van de door de wetgever aan te nemen nieuwe bepalingen en uiterlijk tot 31 december 2017;

   

  upholds the effects of the partial annulment until the entry into force of the new provisions to be adopted by the legislature and at the latest until 31 December, 2017. (14 July 2016, no. 108/2016);           

 • oordeelt dat artikel 51 van de wet van 16 september 1807 betreffende het droogleggen van moerassen grondwetsconform is;

   

  rules that article 51 of the act of 16 September 1807 on the draining of swamps is in accordance with the Constitution. (14 July 2016, no. 109/2016);

 • oordeelt dat artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het is ingevoegd bij artikel 7 van de wet van 21 april 2007 en vervolgens is gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 22 december 2008 grondwetsconform is;           

   

  rules that article 1022 of the Judicial code, inserted by article 7 of the act of 21 April 2007 and then amended by article 2 of the act of 22 December 2008, is in accordance with the Constitution. (22 September 2016, no. 114/2016);
   

 • oordeelt dat artikel 30bis, § 5, eerste en tweede lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders grondwetsconform is;       

   

  rules that article 30bis, §5, first and second paragraph, of the act of 27 June 1969 amending the Decree-Law of 28 December 1944 on the social security of workers,  is in accordance with the Constitution. (22 September 2016, no. 117/2016);

 • oordeelt dat artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, grondwetsconform is;      

   

  rules that article 2, §1, 1°, of the act of 27 June 1969 amending the Decree-Law of 28 December 1944 on the social security of workers, is in accordance with the Constitution. (22 September 2016, no. 118/2016);

 • oordeelt dat noch artikel 464/1, § 8, vijfde lid, van het Wetboek van strafvordering, noch artikel 1675/13, § 3, eerste streepje, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 10 van de wet van 12 mei 2014 houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden, ongrondwettig is; 

   

  rules that neither article 464/1, §8, paragraph 5, of the Code of criminal procedure, nor article 1675/13, §3, first indent, of the Judicial Code, as amended by article 10 of the act of 12 May 2014 amending the act of 21 February 2003 establishing a Service for maintenance claims at the FPS Finance and amending the Judicial code, to effectively recover of maintenance debts, is unconstitutional. (22 September 2016, no. 119/2016);     
   

 • oordeelt dat de artikelen 40, 42bis en 56nonies van de Algemene kinderbijslagwet (AKBW) en artikel 2, eerste lid, 2°, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag grondwetsconform zijn;

   

  rules that articles 40, 42bis and 56nonies of the General Act on child benefit and article 2, paragraph 1, 2°, of the act of 20 July 1971 establishing a guaranteed family benefit, are in accordance with the Constitution. (22 September 2016, no. 121/2016);           
   

III. Conferences

Seminar ‘50 years Administrative language act: Looking back with an eye on the future’.

 • 13 October 2016 (Parliament of the Brussels capital region)
 • For more information, see website

Seminar ‘Reasonable modifications: to be or not to be 'reasonable'’.

 • 28 October 2016 (Flemish Parliament – Antoon Van Dyck hall)
 • For more information, see website

Openingszittting Dienst van de Bestuursrechtscolleges.

 • 10 November 2016 (Hendrik Conscience building – auditorium Hadewych, Brussels)
 • For more information, see website
Print Friendly, PDF & Email
Share on Social Media

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *