Burgers en anewspreviewctiecomités vechten de laatste tijd in toenemende mate overheidshandelingen aan voor de rechter. De XLIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva besteedt dan ook aandacht aan de vraag of er nog kan gebouwd worden in Vlaanderen, gelet op de toegenomen rechtsbescherming tegen de overheid en de invloed van het zogenaamde NIMBY-syndroom.

Zie: ProgrammaPraktische informatieInschrijvingsformulier

De eerste sessie staat in het teken van rechtsherstel en overheidsaansprakelijkheid.

De tweede sessie focust op (alternatieve) geschilbeslechting, burgerparticipatie en de techniek van legislatieve validatie.

In de derde sessie wordt de boutade ‘wat Vlaanderen zelf doet, doet ze beter’ kritisch tegen het licht gehouden met betrekking tot de oprichting van Vlaamse bestuursrechtscolleges.

De vierde sessie analyseert uitvoerig de nieuwe rechtsinstrumenten van de bestuursrechter met het oog op een finale geschilbeslechting, zoals de bestuurlijke lus.

De vijfde sessie belicht het toegenomen belang van het omgevingsrecht, waarbij wordt stilgestaan bij de invloed van internationaal en Europees recht, de milieueffectrapportage en de omgevingsgvergunning.

Professor grondwettelijk recht en Minister van Staat Johan Vande Lanotte sluit de cyclus af met de slotrede ‘Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid: kritische analyse en quo vadis’.

Het organiserend comité,

Prof. J. Vande Lanotte, J. Goossens, P. Cannoot

Print Friendly, PDF & Email
Share on Social Media

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *