BelConLawBlog publishes a selected reading list of new scholarship regarding Belgian constitutional law in journals and books (I), decisions of the Belgian Constitutional Court in which a violation of the Constitution has been found (II), upcoming national conferences (III), news articles (IV), and call for papers (V). In order to submit relevant developments for our monthly overview, please contact us. This list was composed with cooperation of Pieter Lavens (student-assistant, UGent).

I. Scholarship
A. Journals

– Juristenkrant 11 March 2015
1) P. CANNOOT, “Zesde staatshervorming heeft benoemingscarrousel niet tot stilstand gebracht”, 4.
“The sixth state reform has not ended the carrousel of appointments”

– Juristenkrant 25 March 2015
1) J. LIEVENS, “Grondwettelijk Hof maakt komaf met verplichte keuze tussen godsdienst en zedenleer”, 3.
“The Constitutional Court has eliminated the mandatory choice between religion and non-denominational ethics”

– Publiekrechtelijke Kronieken, 2014-3
1) H. VUYE en N. RENUART, “Le libre débat politique, une valeur essentielle de la démocratie”, 368-403.
“The free political debate, an essential value for democracy”

B. Books

1) J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, Y. HAECK, J. GOOSSENS, T. DE PELSMAEKER, Belgisch Publiekrecht. Deel I, Brugge, die Keure, 2015, 839 p.
Treatise Belgian Public Law. Part I
2) J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, Y. HAECK, J. GOOSSENS, T. DE PELSMAEKER, Belgisch Publiekrecht. Deel II, Brugge, die Keure, 2015, 834 p.
Treatise Belgian Public Law. Part II
3) K-J. VANDORMAEL, Het Grondwettelijk Hof: rechter of regelgever? Analyse van de draagwijdte van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, Brussel, Larcier, 2015, 111 p.
The Constitutional Court: judge or regulator? Analysis of the scope of the jurisdiction of the Constitutional Court

II. Decisions Belgian Constitutional Court (violation of the Constitution)

1) 12 March 2015, no. 28/2015
– Preliminary question
– Contested legislation: Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding (art. 19quater, tweede lid)
Decree of the Flemish Community of 27 March 1991 containing the legal status of some personnel of the subsidized education and the subsidized pupil guidance centers (art. 19quater, second paragraph)
– Violation
– Key words: constitutional law, powers of the communities, Flemish community, use of languages, education, language knowledge requirements for teachers of subsidized schools
– See: PDF

2) 12 March 2015, no. 29/2015
– Preliminary question
– Contested legislation: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 9 mei 1994 over de logiesverstrekkende inrichtingen en hotelinrichtingen (hoofdstuk III)
Decree of the German-speaking Community of 9 May 1994 about the accommodation facilities and hotel facilities (Chapter III)
– Violation
– Key words: constitutional law, powers of the communities, cultural matters, German-speaking community, tourism, exploitation of hotel facility, hotel permit, economy
– See: PDF

3) 12 March 2015, no. 34/2015
– Preliminary question
– Contested legislation: Wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving (art. 8) – Decreet van 31 maart 1994 van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de neutraliteit van het Gemeenschapsonderwijs (art. 5)
Act of 29 May 1959 to amend some provisions of the legislation on education (art. 8) – Decree of 31 March 1994 of the French Community containing determination of the neutrality of Community education (art. 5)
– Violation (in the interpretation of the referring court)
– Key words: public law, education, French community, programs, rights and freedoms, freedom of religion and freedom of speech, right to education
– See: PDF

4) 12 March 2015, no. 35/2015
– Preliminary question
– Contested legislation: Burgerlijk Wetboek (art. 330, § 1, eerste lid, tweede zin)
Civil Code (art. 330, § 1, first paragraph, second sentence)
– Violation
– Key words: civil law, ancestry, ancestry of father’s side, recognition of fatherhood, contesting action, ground of inadmissibility, rights and freedoms, right to privacy
– See: PDF

5) 26 March 2015, no. 41/2015
– Appeal for annulment
– Contested legislation: Art. 21bis, § 3, van het decreet van de Franse Gemeenschap van 4 januari 1999 betreffende de bevorderingsambten en de selectieambten, aangevuld door art. 24, 3°, van het decreet van 17 oktober 2013 tot wijziging van verschillende bepalingen inzake leerplichtonderwijs en onderwijs voor sociale promotie
Art. 21bis, § 3, of the Decree of the French Community of 4 January 1999 about the offices of promotion and the offices of selection, supplemented by art. 24, 3°, of the Decree of 17 October 2013 to amend various provisions about compulsory education and education for social promotion
– Annulment
– Key words: public law, education, French community, legal status of the personnel, office of selection of provisor, right to be appointed on a permanent basis, persons temporary occupying the office of provisor, persons occupying a vacant office, persons occupying a not vacant office
– See: PDF

Print Friendly, PDF & Email
Share on Social Media

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *