BelConLawBlog publishes a selected reading list of new scholarship regarding Belgian constitutional law in journals and books (I), decisions of the Belgian Constitutional Court in which a violation of the Constitution has been found (II), upcoming national conferences (III), news articles (IV), and call for papers (V). In order to submit relevant developments for our monthly overview, please contact us. This list was composed with cooperation of Pieter Lavens (student-assistant, UGent).

I. Scholarship
A. Journals

– Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2015-2
1) D. BIJNENS, P. SCHOLLEN en J. THEUNIS, “De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof. Overzicht van rechtspraak 2013”, 67-112.
“The control of compliance with the fundamental rights by the Constitutional Court. Case law overview 2013”

– Rechtskundig Weekblad, 7 February 2015
1) D. CUYPERS en H. VERSCHUEREN, “De aanpassing van het Vlaamse Taaldecreet na het arrest van het Hof van Justitie in de zaak-Las: een juridisch kaartenhuis”, 883-903.
“The adjustment of the Flemish Decree on the use of languages after the judgment of the Court of Justice in the Las-case: a legal house of cards”

– Rechtskundig Weekblad, 14 February 2015
1) A. OOMS, “Tikt de klok sneller of trager voor het Grondwettelijk Hof? Een analyse van de impact van een constitutionele procedure op het beginsel van de redelijke termijn”, 923-938.
“Does the clock tick faster or slower for the Constitutional Court? An analysis of the impact of a constitutional procedure on the principle of reasonable time”

– Juristenkrant, 11 February 2015
1) T. DECAIGNY, “Ongrondwettigheid wettelijke herhaling: wetgever aan zet”, 3.
“Unconstitutionality of legislative recidivism: time for the legislator to act”
2) J. VANDER VELPEN, “Antiterreurmaatregelen en mensenrechtelijke bezwaren”, 12.
“Anti-terrorism measures and human rights objections”

– Juristenkrant 25 February 2015
1) L. LAVRYSEN, “Hof van Justitie torpedeert toetreding EU tot EVRM”, 4-5.
“Court of Justice undermines accession of the EU to the ECHR”
2) Y. BENFQUIH, “De nuances in het GO!-hoofddoekendebat ontsluierd”, 12.
“The nuances in the GO!-headscarves debate unveiled”

B. Books

II. Decisions Belgian Constitutional Court (violation of the Constitution)

1) 5 February 2015, no. 12/2015
– Appeal for annulment
– Contested legislation: Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (art. 61 tot 68 en 69, tweede lid)
Act of 28 December 2011 concerning various provisions (art. 61 to 68 and 69, second paragraph)
– Annulment
– Key words: tax law, various rights and taxes, tax on the conversion of bearer securities, European law, indirect taxes on the raising of capital, prohibition, exceptions
– See: PDF

2) 12 February 2015, no. 16/2015
– Appeal for annulment
– Contested legislation: Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 11 juli 2013 tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode
Ordinance of the Brussels-Capital Region of 11 July 2013 amending the ordinance of 17 July 2003 concerning the Brussels Housing code
– Partial annulment
– Key words: administrative law, housing, Brussels-Capital Region, public law, local institutions, municipalities, municipal autonomy, ownership
– See: PDF

3) 12 February 2015, no.19/2015
– Preliminary question
– Contested legislation: Wetboek van strafvordering (art. 127)
Code of Criminal Procedure (art. 127)
– Violation or no violation depending on the interpretation
– Key words: criminal law, criminal procedure, right for the accused party and the civil party to request the investigating judge for additional investigatory measures, lack of determination of the court proceedings after lack of territorial competence of the investigating judge
– See: PDF

4) 12 February 2015, no. 20/2015
– Preliminary question
– Contested legislation: Art. 24 tot en met 44 van het Vlaamse decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting, in de versie ervan die van toepassing was voor de heffingsjaren 1999 en 2000
Art. 24 to 44 of the Flemish Decree of 22 December 1995 concerning provisions managing the budget, in the version applicable during the levy years 1999 and 2000
– Violation (lacuna in legislation)
– Key words: tax law, Flemish Region, tax on vacancy of buildings and houses, claim to collect, lack of limitation period of five years
– See: PDF

III. Conferences

IV. News articles

1) The International Association of Constitutional Law (IACL) launches a new blog.
2) BELGA, “Gemeenteraad Linkebeek duidt Thiéry opnieuw aan als waarnemend burgemeester”, Knack online, De Standaard online, 2 February 2015.
“Municipal council of Linkebeek appoints Thiéry again as interim mayor”

V. Call for papers

Print Friendly, PDF & Email
Share on Social Media

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *